Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

1 marca - jest obchodzony jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Dzień 1 marca – to także rocznica zamordowania strzałem w głowę w roku 1951 prezesa IV Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN pułkownika Łukasza Cieplińskiego. Zginęli z nim także: Adam Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, Józef Batory, Franciszek Błażej, Karol Chmiel i Józef Rzepka. Pochowano ich w anonimowej mogile.

MAREK WIATR BENEFIS
KONCERT JUBILEUSZOWY z udziałem artystów Opery Śląskiej w Bytomiu, Teatru Muzycznego w Gliwicach Starego Teatru w Krakowie, Krakowskiej Piwnicy pod Baranami
17.04.2016 r. godz. 18:00 Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

W nawiązaniu do ogłoszonego przez WFOŚiGW w Rzeszowie naboru wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu informuje się, że osoby zainteresowane usunięciem wyrobów zawierających azbest proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Dydni pok. 106.  Zgłoszenia będą przyjmowane do 5 marca 2016 r. Zgłoszenia należy dokonywać w formie pisemnej. W informacji należy podać imię i nazwisko, numer domu, rodzaj wyrobów zawierających azbest (np. płyty eternitowe) przybliżoną powierzchnię w m2. Dofinansowanie uzależnione będzie od ilości pozyskanych środków. O otrzymaniu dofinansowania decydować będzie kolejność zgłoszeń. Termin 5 marca podyktowany jest faktem, że Gmina Dydnia musi opracować wniosek o dofinansowanie.

Wójt Gminy Dydnia

Zawiadamiam, że w dniu 4 marca 2016r. tj. piątek o godz. 13.00 odbędzie się  posiedzenie Rady Gminy Dydnia.  
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie pomiędzy sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie oraz ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Dydnia w 2015 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu na realizację zadania publicznego,
- likwidacji Szkoły Podstawowej w Krzemiennej,
- likwidacji Szkoły Podstawowej w Krzywem,
- przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dydnia w 2016r.”,
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Dydnia,
- przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy.

7. Interpelacje radnych i wolne wnioski.
8. Zakończenie sesji Rady Gminy.

Wójt Gminy Dydnia
/-/ Jerzy F.Adamski