Głównej zawartości

Aktualności

informacja

W związku z wstrzymaniem przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny działalności operacyjnej Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, prosi się wszystkich płatników zobowiązań finansowych wobec gminy Dydnia i jej jednostek organizacyjnych o niedokonywanie płatności na rachunki bankowe gminy Dydnia w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku do dnia 21.01.2020r.
Jednocześnie informuję, że świadczenia z tytułu pomocy społecznej za styczeń br., zostały przekazane na rachunki bankowe świadczeniobiorców w dniu 15 stycznia 2020r.

0
0
0
s2sdefault

Od 2 stycznia 2020 r. mieszkańcy Gminy Dydnia będą mogli korzystać z nieodpłatnych porad prawnych. Porady będą udzielane dwa razy w miesiącu w co drugi wtorek miesiąca
w godzinach od 10.00 do 12.00 przez panią adwokat Joannę Marię Jatczyszyn. 

0
0
0
s2sdefault

Zarządzenie Nr 43/2020
Wójta Gminy Dydnia
z dnia 16 stycznia 2020 r

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Dydnia w zakresie rozwoju sportu w 2020 roku
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.  zm.) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r, poz. 1468) oraz Uchwały Rady Gminy Dydnia Nr IV/16/2010 z dnia 30.12.2010 r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Dydnia zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłosić otwarty konkurs ofert dla podmiotów określonych w § 4 ust.1 Uchwały Rady Gminy Dydnia nr IV/15/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Dydnia na wsparcie realizacji zadań własnych w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Dydnia w 2020 roku.

§ 2

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie, stanowiąca złącznik do niniejszego zarządzenia zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dydni oraz na stronie internetowej www.gminadydnia.pl

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji Gospodarki Nieruchomości i Spraw Obywatelskich

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Konkurs ofert

0
0
0
s2sdefault

statystyka

Statystyka

0
0
0
s2sdefault