Głównej zawartości

Na wniosek zainteresowanych mieszkańców sołectwa Grabówka, Gmina Dydnia dokonała rekultywacji drogi rolniczej - dgr nr 140, na długości 400 m. Wykonano niezbędne roboty ziemne, nawierzchnię z płyt betonowych typu JOMB na podbudowie żwirowej oraz rowy przydrożne.

Jest to kolejny odcinek ciągu dróg prowadzących z Grabówki do gruntów rolnych w kierunku przysiółka Dydnia Wola oraz przysiółka Niebocko Bośnia.
Łączna wartość robót zamyka się w kwocie 58 tys. zł, z czego 43 tys. zł stanowi dotacja Marszałka Województwa Podkarpackiego, pozyskana ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.