Głównej zawartości

Infrastruktura szkolna
We wrześniu 2017 r. w miejscowości Dydnia odbyła się uroczystość oficjalnego oddania do użytku boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół w Dydni. Zadanie zostało zrealizowane w oparciu o dofinansowanie otrzymane przez Gminę Dydnia z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach zadania powstały boiska o nawierzchni poliuretanowej, które oddano do dyspozycji uczniów i społeczności lokalnej.
Gmina Dydnia w 2017 roku zrealizowała I etap budowy boisk sportowych przy Zespole Szkół w Niebocku. Prace rozpoczęte zostały we wrześniu 2017 roku. W ramach zadania wyrównano i uzbrojono teren oraz wykonano betonową podbudowę pod nawierzchnię syntetyczną, ponadto wykonano ogrodzenie przyszłego kompleksu boisk. Zakończenie prac przy przedmiotowej inwestycji planowane jest na 2018 rok.
W Zespole Szkół w Końskiem doposażono plac zabaw, wycyklinowano i pomalowano klasy oraz zakupiono i zamontowano piec centralnego ogrzewania. W 2017 roku urządzono zaplecze kuchenne w budynku Szkoły w Obarzymie, przeprowadzono prace remontowe w budynku Samorządowego Przedszkola w Dydni oraz remont pomieszczeń na gabinet higieny szkolnej w Szkole Podstawowej w Dydni.

Infrastruktura komunalna
W ramach złożonego wniosku do Instytutu Książki w Krakowie, Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek i Wypoczynku w Dydni otrzymał dofinansowanie na rozbudowę budynku Domu Ludowego z przeznaczeniem na Bibliotekę Wiejską w Krzemiennej. Rozpoczęcie robót planowane jest na maj-czerwiec 2018 r. Ogólna kwota inwestycji to 339 000 zł, z czego dofinansowanie z Instytutu Książki w Krakowie wynosi 253 500 zł.
Kontynuowano remont starej szkoły w Krzemiennej na mieszkania komunalne, wykonano modernizację elewacji budynku Ośrodka Zdrowia w Witryłowie oraz prace  w Parku w Temeszowie.
Wybudowano studnię głębinową wraz z wykonaniem projektu prac geologicznych dla potrzeb socjalno – bytowych Osiedla Mieszkaniowego w miejscowości Ulucz.
Wykonano niwelację terenu i odwodnienie za budynkiem Domu Ludowego (DL) w Krzywem.
Złożono wniosek o przyznanie o pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na przebudowę budynków - DL Grabówka, DL Końskie, DL Niebocko, DL Wydrna wartość zadania 836 694,95 zł wkład z budżetu gminy 531 874,95 zł.

Infrastruktura drogowa
Przeprowadzona została także przebudowa trzech odcinków drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska. Na zadanie to, wraz z budową chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej, Gmina Dydnia w bieżącym roku przeznaczyła około 421 000 zł. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (jednostka podległa Marszałkowi Województwa Podkarpackiego) zrealizowała zadanie polegające na przebudowie zdeformowanej nawierzchni bitumicznej i poboczy wraz z odtworzeniem spadków poprzecznych i podłużnych w Jabłonce (1300 m), Niebocku (820 m) i Dydni (700 m.).
Gmina Dydnia we współpracy z Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich wybudowała kolejny odcinek  chodnika przy drodze wojewódzkiej o dł. 245 m w miejscowości Jabłonka za kwotę 274 965 zł, z czego 120 985 zł dofinansowano z budżetu gminy.
Powiat brzozowski w ramach utrzymania infrastruktury drogowej przeprowadził długo oczekiwany remont (przebudowę) drogi powiatowej nr 2044R relacji Jabłonica Ruska – Ulucz. Prace polegały na przebudowie przedmiotowej drogi na odcinku długości 1559 m. Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, dwuwarstwową nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych. Oczyszczono rowy i przepusty z namułu, ponadto ścięto zawyżone pobocza, które uzupełniono kruszywem łamanym.
Na wniosek zainteresowanych mieszkańców sołectwa Grabówka, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Marszałkiem Województwa Podkarpackiego a Gminą Dydnia przeprowadzono rekultywację drogi rolniczej - dgr nr 140, na długości 400 m. Wykonano niezbędne roboty ziemne oraz nawierzchnię z płyt betonowych typu JOMB na podbudowie żwirowej oraz rowy przydrożne. Jest to początkowy odcinek ciągu dróg prowadzących do gruntów rolnych w kierunku przysiółka Dydnia Wola oraz przysiółka Niebocko Bośnia, położonych na południowym stoku miejscowości Grabówka. Łączna wartość robót zamyka się w kwocie 58 tys. zł, z czego 43 tys. zł stanowi dotacja Wojewody Podkarpackiego, pozyskana ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
W ramach odbudowy dróg uszkodzonych w wyniku klęski żywiołowej w 2017 roku odbudowano nw. drogi:
1.    „Na dwór” w miejscowości Jabłonka/Niebocko, długości 760m, nawierzchnia asfaltowa.
2.    „k. Inglot” w miejscowości Dydnia długości 500m, nawierzchnia asfaltowa oraz z płyt żelbetowych typu JOMB.
Wykonano następujące naprawy dróg gminnych:
-    Dydnia – 4 drogi
-    Grabówka – 3 drogi,
-    Jabłonka – 14 dróg,
-    Końskie – 5 dróg,
-    Krzemienna – 5 dróg,
-    Krzywe – 3 drogi,
-    Niebocko – 8 dróg,
-    Niewistka – 4 drogi,
-    Obarzym – 1 droga,
-    Temeszów – 4 drogi,
-    Witryłów – 4 drogi,
-    Wydrna – 3 drogi,
-    Ulucz – naprawa dróg gminnych.

Opieka społeczna
Zakończono realizację zadania pn. Rozbudowa, przebudowa budynku szkoły z częścią mieszkalną z przeznaczeniem części szkolnej na Środowiskowy Dom Samopomocy – Krzywe nr działki 816/1, 816/3.
W ramach prac powstał nowy podział pomieszczeń, przebudowane zostały wejścia do budynku, zamontowano windę dla niepełnosprawnych. Wykonane zostały nowe instalacje elektryczne, wod.-kan. i c.o., wymieniono także stolarkę okienną i drzwiową. Ponadto wykonano tynki wewnętrzne, licowanie ścian, nowe posadzki i podłogi. Budynek został przystosowany dla osób niepełnosprawnych, wykonane zostały dojścia i chodniki, a także dojazd do obiektu. Docelowo z obiektu będzie korzystać ok. 30 uczestników.
Koszt przebudowy określa się na kwotę 478 434,58 zł.

Ochrona środowiska
W 2017 r. wybudowano III etap kanalizacji sanitarnej w Grabówce o wartości 89 800,00 zł oraz wykonano nowy podwiert sterowany na kanalizacji sanitarnej w Niebocku (Przedmieście) o wartości 18 000,00 zł. Gmina Dydnia w 2017 r. otrzymała dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach osi priorytetowej IV ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywe oraz Wydrna. Dofinansowanie otrzymano na podstawie złożonego przez Gminę Dydnia wniosku pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Krzemienna II Etap” dotyczący kanalizacji wsi Krzywe i Wydrna. Całkowity koszt realizacji projektu to 9 810 923,28 zł, dofinansowanie z funduszy europejskich 4 668 628,62 zł.
Gmina Dydnia wspólnie z Gminą Zagórz otrzymała także dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1. Rozwój OZE – projekty parasolowe, na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, kotły, C.O. na biomasę). Dofinansowanie otrzymano na podstawie złożonego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  2014-2020 wniosku pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Zagórz i Gminy Dydnia”, na podstawie którego 517 gospodarstw domowych w Gminie Zagórz i 164 gospodarstwa domowe w Gminie Dydnia otrzyma dofinansowanie. Realizacja przedmiotowego projektu w sposób istotny przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Dydnia.
W ramach prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi przebudowano istniejące budynki dyżurki i wiaty na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonce – wartość zadania 100.000,00 zł.  

Dotacje na renowację obiektów sakralnych
Gmina Dydnia w 2017 r. udzieliła pięciu dotacji na renowację obiektów sakralnych zlokalizowanych na swoim terenie. Dofinansowanie otrzymały: parafia pw. Świętego Michała Archanioła i Świętej Anny w Dydni, parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Końskiem oraz parafia pw. M. B. Częstochowskiej w Jabłonce.
Środki w wysokości 100 tys. zł parafia w Dydni przeznaczyła na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy XIX - wiecznym ołtarzu kaplicy św. Anny w kościele parafialnym. Ponadto parafia Dydnia otrzymała środki w wysokości 50 tys. zł, które zostały przeznaczone na renowację kościoła filialnego w Krzemiennej, natomiast otrzymane środki w wysokości 15 tys. zł zostały przeznaczone przez przedmiotową parafię na renowację kościoła filialnego w Obarzymie.
Środki w wysokości 70 tys. zł parafia w Końskiem przeznaczyła na wykonanie prac polegających na zabezpieczeniu fundamentów, wykonaniu odwodnienia oraz wymianie podłogi.
Środki w wysokości 15 tys. zł parafia w Jabłonce przeznaczyła na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z remontem płytki odbojowej wokół kościoła.

Oświetlenie drogowe
Oddano do użytku nowy odcinek oświetlenia w Niewistce o wartości 64 000,00 zł.
Wybudowano I etap oświetlenia drogowego w Obarzymie o wartości 9 581,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne
W maju 2017 r. oficjalnie przekazano nowy samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywem. Jednostce OSP w Krzywem oficjalnie oddano do użytku nowy lekki  samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x2 marki Opel  Movano. Pojazd przystosowany jest do przewozu 6 osób. W kabinie posiada zainstalowany radiotelefon samochodowy oraz radiotelefon nasobny. Wyposażono go m.in. w agregat wysokociśnieniowy o wydajności 70l/min, linię szybkiego natarcia o dł. 62 mb, zbiornik wody o pojemności 940 l, wyciągarkę elektryczną o uciągu 5443 kg, maszt oświetleniowy pneumatyczny, agregat prądotwórczy o mocy 3 kVA oraz spalinową pilarkę do drewna Stihl. Wartość nowego samochodu przekroczyła 241 tysięcy złotych, z czego 70 tysięcy stanowiło dofinansowanie z WFOŚiGW pozostała kwota pochodziła z budżetu gminy.  
W dniu 4.10.2017 r. zakończono  remont remizy OSP Krzemienna, wartość: 23 940 zł, z tego dotacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) dla OSP  – 15 000 zł z budżetu gminy- 8 940 zł.
W październiku zrealizowano również zadania pn:
-    Remont remizy OSP Niebocko o wartości 23 980 zł, z tego dotacja MSWiA dla OSP  – 16 000 zł, z budżetu gminy - 7 980 zł.
-    Remont remizy OSP Dydnia o wartości 10 000 zł, z tego dotacja z MSWiA dla OSP– 7 000 zł, z budżetu gminy - 3 000 zł.

0
0
0
s2smodern