Głównej zawartości

 30 sierpnia 2018 r. w Zespole Szkół w Niebocku odbyły się dwie ważne uroczystości.  Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019 połączona została z uroczystym oddaniem do użytku wielofunkcyjnego boiska sportowego. To wyjątkowy dzień zarówno dla społeczności szkolnej, jak i lokalnej, gdyż na tego typu inwestycje czeka się  z niecierpliwością.
Dyrektor Szkoły Pani Bożena Chorążak w imieniu społeczności Zespołu Szkół w Niebocku i całego środowiska lokalnego bardzo serdecznie przywitała wszystkich zebranych na Gminnej Inauguracji Roku Szkolnego 2018/2019, a następnie odczytała List Marszałka Sejmu RP Pana Marka Kuchcińskiego skierowany do Wójta Gminy Dydnia, Dyrektora Zespołu Szkół w Niebocku, Nauczycieli oraz do Uczniów z życzeniami wszelkiego powodzenia w nowym roku szkolnym.

Oficjalnego otwarcia tego ważnego wydarzenia dokonał Wójt Gminy Dydnia Pan Jerzy Ferdynand Adamski, witając pięknie wszystkich przybyłych na tę uroczystość gości. A zaszczycili nas swoją obecnością Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Stanisław Jamrozek, Ksiądz  Dziekan Edward Stępień, Wójt Gminy Niwiska Pani Elżbieta Wróbel, Z-ca Wójta Gminy Niwiska Pani Jolanta Marut, Senator RP Pani Alicja Zając, Poseł na Sejm RP Pan Bogdan Rzońca, Z-ca Wójta Gminy Dydnia Pan Stanisław Pałys, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni Pan Jacek Adamski, Sekretarz Gminy Dydnia Pani Beata Czerkies, Skarbnik Gminy Dydnia Pani Anna Stachyrak, Dyrektorzy Szkół Gminy Dydnia, Emerytowani Nauczyciele Zespołu Szkół w Niebocku, Radni Gminy Dydnia z Przewodniczącym Rady Panem Piotrem Szul, Sołtysi Gminy Dydnia, Kierownicy Referatów Gminy Dydnia, Kierownik „Caritas” oddział w Dydni Pani Gabriela Wójtowicz, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji i Środowiska Lokalnego Wsi Niebocko Pan Jerzy Gratkowski, Przedstawiciele Rady Rodziców w ZS w Niebocku z Przewodniczącą Panią Beatą Sąsiadek, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Niebocku Pani Elżbieta Struś, Prezes LKS „Viktoria” w Niebocku Pan Paweł Kopczyk oraz drużyny piłkarskie z Raciechowic, Niwiski, Dydni oraz Niebocka.
Do słów powitania dołączony został taniec narodowy – polonez, zaprezentowany przez działający przy Zespole Szkół w Niebocku Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca „Kalina”.
Zanim dokonano oficjalnego otwarcia nowego obiektu sportowego, Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Szul przekazał wszystkim zebranym informacje na temat jego budowy.
Dalsza część uroczystości odbyła się już przy boisku sportowym, gdzie najpierw dokonano tradycyjnego przecięcia wstęgi. Poproszeni o to zostali goście Pan Wójt Jerzy Ferdynand Adamski, Senator RP Pani Alicja Zając, w imieniu Posła na Sejm RP Pana Bogdana Rzońcy – Pani Ewa Miciak, Dyrektor ZS w Niebocku Pani Bożena Chorążak, przedstawiciel uczniów Wiktor Pocałuń, przedstawiciel Rady Rodziców Pan Grzegorz Oleniacz, przedstawiciel środowiska lokalnego Pan Krzysztof Kopczyk, Radny wsi Niebocko Pan Tomasz Żaczek, przedstawiciel nauczycieli wychowania fizycznego Pan Piotr Ruszel.
Następnie Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Stanisław Jamrozek w asyście Księdza Dziekana Edwarda Stępnia dokonał poświęcenia nowego obiektu sportowego.  Dyrektor Szkoły Pani Bożena Chorążak,  dziękując za modlitwę oraz akt poświęcenia, zaprosiła gości do oddania symbolicznego strzału do bramki. Wykonali je JE Ksiądz Biskup Stanisław Jamrozek, Wójt Gminy Dydnia Pan Jerzy F. Adamski, Ks. Dziekan Edward Stępień, Z-ca Wójta Gminy Niwiska Pani Jolanta Marut, Sekretarz Gminy Dydnia Pani Beata Czerkies, Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Szul, Radny Powiatowy i działacz sportowy  Pan Jacek Adamski, Dyrektor ZS w Niebocku Pani Bożena Chorążak, emerytowani nauczyciele wychowania fizycznego Pani Maria Tesznar oraz Pan Andrzej Zajdel, a bramki dzielnie bronił uczeń ZS w Niebocku Krystian Sobolak. Dyrektor szkoły podziękowała wszystkim za oddane strzały, a bramkarzowi za wspaniałą postawę.
Z kolei głos zabrali zaproszeni goście, przekazując słowa życzeń oraz upominki. Przemawiający podkreślali i dostrzegali zaangażowanie Wójta oraz Gminy Dydnia w realizację i z sukcesem zakończoną budowę boisk wielofunkcyjnych oraz wyrażali nadzieję, że będą one służyć całej społeczności lokalnej.  Słowa  uznania oraz  życzenia udanego roku szkolnego 2018/2019 pisemnie przesłała również  Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart.
Po części oficjalnej i sportowych emocjach rozpoczęły się występy artystyczne. Swoje umiejętności zaprezentowali, wspomniany już Zespół Pieśni i Tańca „Kalina”, Zespół Muzyczny prowadzony przez  Panią Jadwigę Rajtar-Żaczek oraz kapela „Młoda Przepióreczka” pod kierownictwem Pana Dariusza Klimowicza. Wspaniała prezentacja wszystkich zespołów została nagrodzona szczerymi słowami uznania oraz gromkimi brawami.
Po zaprezentowaniu części artystycznej przyszedł czas na podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby taka uroczystość miała miejsce. Dyrektor Szkoły w Niebocku Pani Bożena Chorążak,  cytując słowa Papieża Franciszka „Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego”, wyraziła wdzięczność Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Stanisławowi Jamrozkowi za obecność i poświęcenie boiska, Księdzu Dziekanowi Edwardowi Stępniowi za stałą obecność podczas wszystkich wydarzeń dotyczących środowiska szkolnego, Wójtowi Gminy Dydnia Panu Jerzemu F. Adamskiemu za to, że marzenia o szkolnym boisku stały się faktem, Skarbnikowi Gminy Dydnia za środki materialne z budżetu gminy oraz całej Radzie Gminy Dydnia za akceptację tej inwestycji, Inspektorowi Nadzoru Panu Krzysztofowi Walowi oraz wszystkim wykonawcom i ich pracownikom, Panu Andrzejowi Sokołowskiemu, Longwinowi Witkowskiemu oraz Radosławowi Grobelkiewiczowi,  Zastępcy Wójta Panu Stanisławowi Pałysowi, Sekretarz Gminy Pani Beacie Czerkies, Dyrektor ZOS Pani Jolancie Bieda, Księgowej Pani Teresie Krowiak, a także Sołtysowi Wsi Niebocko Panu Maciejowi Dżoń.
Dyrektor Szkoły podziękowała również nieobecnemu już wśród nas wieloletniemu sołtysowi wsi Niebocko Panu Ryszardowi Kopczykowi za zaangażowanie w budowę tego boiska, zapewniając jednocześnie, że nie zapomnimy o Jego zasługach.Słowa wdzięczności za pomoc w organizacji tego wydarzenia Pani Bożena Chorążak  skierowała również do Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej ZS w Niebocku, Pracowników Obsługi, Pań kierujących pracą w kuchni przedszkolnej, Pana Krzysztofa Kopczyka, wszystkich Strażaków z OSP w Niebocku, sportowców, pracownika GOK oraz do wszystkich uczniów.
Uroczystość oddania do użytku tego wspaniałego obiektu sportowego nie mogło obyć się bez rozgrywek sportowych, nad którymi patronat objął Poseł na Sejm RP Pan Bogdan Rzońca i ufundował dla wszystkich drużyn puchary. Do rywalizacji stanęły cztery drużyny, które pod okiem sędziego Pana Andrzeja Zajdla rozegrały między sobą mecze piłki nożnej, prezentując kibicom poszanowanie zasad uczciwej rywalizacji.  W wyniku konkurencji, która była bardzo wyrównana, drużyny  uplasowały się następująco: I miejsce Dydnia, II miejsce Niwiska, III miejsce Niebocko, IV miejsce Raciechowice. Pamiątkowe puchary przedstawicielom drużyn wręczyli  Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Stanisław Jamrozek, Poseł na Sejm RP Pan Bogdan Rzońca oraz Wójt Gminy Dydnia Pan Jerzy Ferdynand Adamski. Dzisiejszy dzień na pewno na trwałe zapisze się w pamięci wszystkich w nim uczestniczących.

Małgorzata Adamska

fot. Tomasz Żaczek UG