Głównej zawartości

W związku z koniecznością dostosowania statutów sołectw do zmienionej ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, została podjęta Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Dydnia z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania zmian statutów sołectw Gminy Dydnia.

Aby doprecyzować czynności konsultacyjne Wójt Gminy Dydnia wydał zarządzenie nr 21/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian Statutów Sołectw oraz Obwieszczenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w których poinformował o utworzeniu obwodów konsultacyjnych oraz ustalił kalendarz czynności konsultacyjnych i wyznaczył pełnomocników do spraw konsultacji w poszczególnych sołectwach.  
Konsultowana zmiana statutu w poszczególnych sołectwach dotyczy tylko jednego elementu – dostosowania kadencji organów sołectwa, tj. sołtysa i rady sołeckiej (dotychczas - 4 lata) do zmian w ustawie o samorządzie gminnym, gdzie długość kadencji organów samorządowych (w przypadku Gminy Dydnia dotyczy to wójta i rady gminy) określono na 5 lat.
Ustawa o samorządzie gminnym.
Art.16. Kadencja rady gminy trwa 5 lat licząc od dnia wyboru.
Art. 26. 1. Organem wykonawczym gminy jest wójt.
2. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy.

Zmiana statutu polegać więc będzie na zmianie § 14, którego aktualne brzmienie:
„Kadencja organów sołectwa trwa 4 lata i upływa z dniem dokonania nowych wyborów.”
proponuje się zastąpić nowym:
„Kadencja organów sołectwa trwa 5 lat i upływa z dniem dokonania nowych wyborów.”

W konsultacjach mają prawo brać udział osoby stale zamieszkałe na terenie Gminy Dydnia, posiadające czynne prawo wyborcze do organów Gminy.
Zgodnie z artykułem 35 ustawy o samorządzie gminnym.
35.1.Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:
1)nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
2)zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
3)organizację i zadania organów jednostki pomocniczej,
4)zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,
5)zakres i formy kontroli oraz nadzoru rady gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.
Natomiast art. 5a. ust. 1. Mówi o tym, że w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy.
2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy, z zastrzeżeniem ust.7.

Kalendarz czynności konsultacyjnych
Obwieszczenie Wójta Gminy Dydnia z dnia 20.12.2018r. w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania zmian statutów sołectw Gminy Dydnia
Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Dydnia z dnia 18.12.2018r. w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania zmian statutów sołectw Gminy Dydnia
Wykaz pełnomocników ds. konsultacji wyznaczonych do obsługi wiejskich zebrań konsultacyjnych
Zarządzenie nr 21/2018 Wójta Gminy Dydnia z dnia 20.12.2018r. w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. zmian Statutów Sołectw Gminy Dydnia

Formularz uwag do projektu statutu

Zmiana uchwały w sprawie statutu

 

0
0
0
s2smodern