Głównej zawartości

raport

Rok 2019 jest pierwszym, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Dydnia zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Dydnia raport o stanie gminy.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii oraz uchwał rady gminy.

Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi. Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni.
W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.
Informuję, że sesja na której odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy Dydnia odbędzie się 18 czerwca 2019r.
Mieszkaniec gminy Dydnia, który chciałby zabrać głos w debacie, najpóźniej do 17 czerwca 2019r. składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców gminy Dydnia.
Zgłoszenia będą przyjmowane w Sekretariacie Urzędu Gminy w Dydni w godzinach pracy. Wzór zgłoszenia jest do pobrania poniżej jest również dostępny w pokoju nr 5 w Urzędzie Gminy w Dydni.

Zgłoszenie do udziału w debacie
Raport o stanie gminy

0
0
0
s2sdefault