Głównej zawartości

most

Planowana budowa mostu w Krzemiennej to bardzo duża szansa dla Gminy Dydnia. Inwestycja ta otwiera dla nas nowe możliwości rozwojowe na wielu płaszczyznach. W połączeniu z trwającymi obecnie i planowanymi w najbliższym czasie remontami i rozbudowami infrastruktury drogowej stworzą spójny system traktów komunikacyjnych w skali gminy, powiatu, województwa i Polski, a ze względu na bliskość granic także w skali międzynarodowej.

Stworzenie takiej sieci komunikacyjnej, poza oczywistą korzyścią dla mieszkańców Gminy Dydnia, zwłaszcza tych mieszkających na wschodnim brzegu Sanu, oraz poprawieniem jakości i komfortu ich warunków życiowych, stanowi również duży walor inwestycyjny. Podstawowym kryterium z perspektywy inwestycyjnej jest łatwość i szybkość dojazdu oraz jakość infrastruktury drogowej. Obecnie Gmina Dydnia prowadzi szereg działań w tym kierunku, sukcesywnie remontowane są kolejne odcinki dróg, a w przygotowaniu jest projekt przebudowy dróg w granicach gmin (odcinki Grabówka – Lalin i Końskie – Mrzygłód), na które otrzymaliśmy 1 125 665 zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Budowa mostu podwyższy wartość inwestycyjną terenów na wschodnim brzegu Sanu, ale także w całej gminie.
Most łączący brzegi Sanu otworzy również nowe pola rozwoju w dziedzinie turystyki i rekreacji, a także da dodatkową możliwość dojazdu w kierunku Bieszczad. Wszystko to pozwoli na obudzenie potencjału jaki drzemie w naszej Gminie. Bardzo ważnym argumentem przemawiającym za budową mostu są również kwestie bezpieczeństwa. W sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzi, szybkość reakcji służb ratowniczych jest kluczowa. Brak mostu stanowi pod tym względem barierę, ponieważ znacząco opóźnia czas dotarcia służb ratowniczych w rejony odcięte rzeką od zachodniej części gminy. Biorąc pod uwagę to, że tereny za Sanem stanowią atrakcję turystyczną i w sezonie wakacyjnym są uczęszczane przez wielu ludzi, konieczność zapewnienia im bezpieczeństwa jest niepodważalna.
Szansą na budowę mostu okazał się rządowy program Mosty dla Regionów na lata 2018-2025, który uchwałą Rady Ministrów wszedł w życie 9 lipca 2018 roku. Program opatrzono słowami Isaaca Newtona „Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów”. Zwrócono w nim uwagę na fakt, że „utrzymujące się dysproporcje w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego są konsekwencją m.in. zróżnicowanego poziomu wyposażenia infrastrukturalnego, w tym odpowiednio rozwiniętej sieci drogowej mającej kluczowe znaczenie dla poprawy dostępności do rynku pracy i usług publicznych. Należy zauważyć, że jedną z przyczyn słabej dostępności transportowej są luki na ciągach istniejącej sieci drogowej spowodowane brakiem przepraw mostowych. Skutkuje to pogłębianiem izolacji przestrzennej poszczególnych obszarów i ma niekorzystny wpływ na ich harmonijny rozwój”.
 W związku z ogłoszeniem naboru do programu, Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd złożył wniosek o budowę mostu na Sanie, na terenie Gminy Dydnia. Do wniosku przychylnie odniosła się Rada Gminy Dydnia, która uchwałą z dnia 22 lutego 2019 roku zadeklarowała gotowość do współpracy przy realizacji inwestycji. Po podjęciu uchwały Rady Gminy, Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń 14 marca 2019 roku wystosowała do Starosty Brzozowskiego Zdzisława Szmyda pismo, w którym opisała obecną sytuację społeczno-demograficzną gminy, stan infrastruktury drogowej oraz atrakcyjności inwestycyjnej gminy, ze szczególnym uwzględnieniem terenów za Sanem, a także szereg argumentów świadczących o potrzebie budowy mostu pomiędzy Krzemienną a Jabłonicą Ruską, w miejscu obecnej przeprawy promowej. List o podobnej treści skierowała również do Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart, w dniu 17 kwietnia 2019 roku. Urząd Wojewódzki, powołując się na  pisma Wójta Gminy Dydnia oraz Starosty Brzozowskiego, wystosował list do Ministra Inwestycji i Rozwoju, w którym potwierdził zasadność starań o zrealizowanie tej inwestycji.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozpatrzyło sprawę pozytywnie i w efekcie 27 września 2019 roku w Arłamowie odbyło się uroczyste podpisanie umowy, w którym uczestniczyli Minister Finansów Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Poseł Marek Kuchciński, Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd i Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń.
Zdjęcie: Aleksandra Gorzelak-Nieduży
Źródło zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, www.podkarpackie.pl

0
0
0
s2sdefault