Głównej zawartości

Szanowni Państwo,
Informuję, że mając na uwadze przepisy art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. u. z 2019 r. poz. 2010), Gmina Dydnia realizuje działania w zakresie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.
Obowiązkiem Wójta jest również kontrola przestrzegania przez mieszkańców przepisów w/w ustawy.

Właściciele nieruchomości, którzy nie posiadają przyłącza do sieci kanalizacyjnej są zobowiązani do udokumentowania sposobu opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) lub pozbywania się komunalnych osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni.
Właściciele nieruchomości, dla których istnieje możliwość podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. (zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
Mając na uwadze wywiązywanie się z powyższych ustawowych obowiązków, od ubiegłego roku gmina Dydnia prowadzi działania związane z opracowaniem Gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni ścieków oraz  badania częstotliwości opróżniania zbiorników  bezodpływowych - do mieszkańców kierowane są pisma informujące o obowiązku systematycznego opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz o konieczności podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Pragnę poinformować, iż niezastosowanie się do wymogów przedstawionych w poszczególnych pismach będzie skutkowało przeprowadzeniem postępowania administracyjnego odnośnie kontroli sposobu usuwania nieczystości ze zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków lub nakazu podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
W razie wątpliwości lub pytań informacji udziela pracownik Urzędu Gminy w Dydni pod nr telefonu: 13 430 56

0
0
0
s2sdefault