Głównej zawartości

raport

Rok 2020 jest drugim, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Dydnia zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Dydnia raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii oraz uchwał rady gminy. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi. Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Zgłoszenia będą przyjmowane w Sekretariacie Urzędu Gminy w Dydni w godzinach pracy. Wzór zgłoszenia jest do pobrania poniżej jest również dostępny w punkcie obsługi klienta w Urzędzie Gminy w Dydni. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Raport 2019

Formularz zgłoszeń

0
0
0
s2sdefault