Głównej zawartości

Informacja


Wójt Gminy Dydnia informuje producentów rolnych, że z dniem  03 sierpnia 2020r., rozpoczyna przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego  do produkcji rolnej. Wnioski będą zbierane w okresie od 03 sierpnia 2020r. do 31 sierpnia 2020r.

Do wniosku należy dołączyć:
    1) faktury potwierdzające zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z okresu od 01 lutego 2020r. do 31 lipca 2020r. wraz z ich zestawieniem,
    2) w przypadku: dzierżawy, użytkowania, innej formy posiadania użytków rolnych należy złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego .
    3) w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w  odniesieniu do bydła należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła w 2019 r.
    4) osoby,które przedstawiły taki dokument przy wniosku z I raty nie muszą go przedstawiać przy wniosku II raty.
    5) Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Dydnia pokój nr 3 lub listownie na adres urzędu.

Druk wniosku oraz załączników można pobrać w Urzędzie Gminy Dydnia pokój nr 3 lub ze strony internetowej urzędu.

Wójt Gminy Dydnia
/-/ Alicja Pocałuń


        1) Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi w 2020 r. 1,00 zł na 1 litr oleju.
        2) Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1ha użytków rolnych w 2020r. wynosi 100,00 zł
        3) Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 dużą jednostkę przeliczeniową bydła wynosi 30,00 zł.

Wniosek

Wykaz faktur

Formularz

Oświadczenie

 

0
0
0
s2sdefault