Głównej zawartości

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn.zm.) oraz art.15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1842) zwołuję na dzień 26 listopada 2020r. tj. czwartek na godz. 9.00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 29.10.2020r.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dydnia na lata 2020-2031.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Dydnia na lata 2021-2030.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/237/2020 Rady Gminy Dydnia z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zarządzenia poboru opłat za przyjęte ponad limit odpady komunalne w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonce w formie inkasa oraz określenia inkasentów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług dostawy wody i odprowadzania ścieków.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Witryłowie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Dydnia.
15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej: ośrodek wsparcia „Klub Senior+” w Temeszowie oraz zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zamknięcie obrad.

Ze względu na ograniczenia związane z COVID-19, proszę o uczestniczenie w sesji poprzez transmisję internetową.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
/-/mgr Piotr Szul

0
0
0
s2sdefault