Głównej zawartości

Zarządzenie Nr 488/2021

Wójta Gminy Dydnia

z dnia 3 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji w Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizacje zadań własnych w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Dydnia w 2021 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r., poz. 713 z póżn. zm.) oraz art. 15 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2020 r., poz. 1057.), zarządza się co następuje:

§1

  1. Ogłasza się nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami” w Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań własnych w zakresie rozwoju sportu na terenie Dydnia w 2021 roku. Zwanej dalej „Komisją konkursową”.
  2. Ogłoszenie o naborze kandydatów na przedstawicieli organizacji w Komisji konkursowej stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia. Ogłoszenie umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dydnia, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Dydnia oraz na stronie internetowej Gminy Dydnia www, gminadydnia.pl

 §2

  1. Do naboru mogą przystąpić organizacje prowadzące działalność na terenie Gminy Dydnia.
  2. Zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli organizacji w Komisji konkursowej należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

 §3

  1. W przypadku zgłoszenia więcej niż trzech kandydatów na przedstawicieli organizacji do Komisji konkursowej, wyboru trzech przedstawicieli dokonuje komisja komórki merytorycznej.
  2. Komisja przeprowadza nabór i przedstawia jego wyniki Wójtowi Gminy Dydnia nie później, niż w terminie 14 dni, po upływie terminu, o którym mowa w § 1 ust. 2 Zarządzenia.
  3. Komisja działa na podstawie Regulaminu, stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia

 §4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji Gospodarki Nieruchomości i Spraw Obywatelskich.

 §5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie

0
0
0
s2sdefault