Głównej zawartości

            Dydnia, 15.02.2021 r.

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dydni

36-204 Dydnia 224

 ogłasza nabór na stanowisko:

Kierowca  - konserwator

 

Wymiar czasu pracy:

Kierowca – 0,5 etatu

Konserwator – 0,5 etatu

 

Wymagania niezbędne:

wykształcenie średnie techniczne z minimum  5 letnim stażem pracy,

posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami kat. B,

 

Wymagania dodatkowe:

posiadanie prawa jazdy kat T lub C lub gotowość do podjęcia szkolenia zawodowego w celu zdobycia uprawnień kierowcy ciągników rolniczych,

doświadczenie w kierowaniu grupą,

umiejętność pracy w zespole,

umiejętność pracy pod presją czasu,

samodzielność i odpowiedzialność,

dyspozycyjność

                                    

Główny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

wykonywanie zadań traktorzysty,

organizowanie, przygotowywanie i wykonywanie prac gospodarczych na obiektach i drogach gminnych,

obsługa pojazdów i wykonywanie czynności z tym związanych tj. naprawy, rozlicznie paliwa,

 

Wymagane dokumenty:

1) życiorys zawodowy ( CV),

2) list motywacyjny,

3) dokumenty poświadczające wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe (kserokopie),

4) dokumenty potwierdzające straż pracy (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu),

5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

6) oświadczenie o stanie zdrowia,

7) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o pełnej zdolności prawnej do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone danymi kandydata oraz datą i podpisem,

9) kwestionariusz osobowy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dydni,  lub przesyłać pocztą na adres: ZGK w Dydni, 36-204 Dydnia, Dydnia 224 w kopercie lub teczce z dopiskiem: „Dotyczy zatrudnienia na  stanowisku: kierowca –konserwator  w terminie do dnia 26.02.2021 r. (liczy się data wpływu do ZGK w Dydni). Aplikacje, które wpłyną do ZGK w Dydni po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosi poniżej 6%.

 

Klauzula informacyjna dotyczące ochrony danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Wójt Gminy Dydnia, zwany dalej: „Administratorem”. Kontakt do Administratora: tel. 134308121, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji.
 3. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy w art. 221 oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest obowiązkowe w celu aplikowania na ww. stanowisko.
 4. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i opiera się na Pani/Pana zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 221 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz przesłanka RODO z art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a - tj. wyrażona zgoda w przypadku podania szerszego zakresu danych od wymaganych w ww. przepisach oraz danych z wymagań dodatkowych.
 6. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji spraw związanych z rekrutacją.
 8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w następujący sposób:
 9. dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych,
 10. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy w procesie rekrutacji zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru i zostali umieszczeni w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 11. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie spełnili wymogów formalnych w procesie rekrutacji zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy po ogłoszeniu wyników naboru lub na wniosek kandydata, mogą być zwrócone w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru.
 12. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych innym odbiorcom. Dane w zakresie imienia, nazwiska, miejsce zamieszkania osoby która wygra ogłoszony konkurs oraz uzasadnienie wyboru zostaną podane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dydnia.
 13. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 14. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia jeżeli zajdą przesłanki do tych uprawnień. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 15. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 16. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 17. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

Andrzej Sokołowski

Kierownik ZGK w Dydni

 

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie dane osobowe

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o stanie zdrowia

Oświadczenie pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych

 

0
0
0
s2sdefault