Głównej zawartości

Aktualności

Dzień Babci

0
0
0
s2sdefault

Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do informacji z dnia 17 stycznia 2020 dot. przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, informujemy, że wszystkie płatności na rzecz gminy Dydnia i jej jednostek organizacyjnych można wpłacać na dotychczasowe rachunki bankowe.

0
0
0
s2sdefault

Zarządzenie Nr 286/2020
Wójta Gminy Dydnia
z dnia 20 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji w Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizacje zadań własnych w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Dydnia w 2020 roku.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r., poz. 506 z póżn. zm.) oraz art. 15 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2019 r., poz. 688 z póżn zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

1.    Ogłasza się nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami” w Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań własnych w zakresie rozwoju sportu na terenie Dydnia w 2020 roku. Zwanej dalej „Komisją konkursową”.
2.    Ogłoszenie o naborze kandydatów na przedstawicieli organizacji w Komisji konkursowej stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia. Ogłoszenie umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dydnia, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Dydnia oraz na stronie internetowej Gminy Dydnia www, gminadydnia.pl

§ 2

1.    Do naboru mogą przystąpić organizacje prowadzące działalność na terenie Gminy Dydnia.
2.    Zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli organizacji w Komisji konkursowej należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

§ 3

1.    W przypadku zgłoszenia więcej niż trzech kandydatów na przedstawicieli organizacji do Komisji konkursowej, wyboru trzech przedstawicieli dokonuje komisja komórki merytorycznej.
2.    Komisja przeprowadza nabór i przedstawia jego wyniki Wójtowi Gminy Dydnia nie później, niż w terminie 14 dni, po upływie terminu, o którym mowa w § 1 ust. 2 Zarządzenia.
3.    Komisja działa na podstawie Regulaminu, stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji Gospodarki Nieruchomości i Spraw Obywatelskich.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

0
0
0
s2sdefault

informacja

W związku z wstrzymaniem przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny działalności operacyjnej Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, prosi się wszystkich płatników zobowiązań finansowych wobec gminy Dydnia i jej jednostek organizacyjnych o niedokonywanie płatności na rachunki bankowe gminy Dydnia w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku do dnia 21.01.2020r.
Jednocześnie informuję, że świadczenia z tytułu pomocy społecznej za styczeń br., zostały przekazane na rachunki bankowe świadczeniobiorców w dniu 15 stycznia 2020r.

0
0
0
s2sdefault