Głównej zawartości

Aktualności

informacja

Rok 2020 jest drugim, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Dydnia zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Dydnia raport o stanie gminy.Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii oraz uchwał rady gminy.
Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi. Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni.

0
0
0
s2sdefault

raport

0
0
0
s2sdefault

Działając na podstawie art. 35, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Dydnia, powiat brzozowski, województwo podkarpackie, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Dydnia, Gmina Dydnia, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 2638/2 o pow. 0,0564 ha (Lzr-PsV-0,0564 ha), której stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej KS1B/00032778/1 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Brzozowie.

0
0
0
s2sdefault

Działając na podstawie art. 35, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Krzemienna, powiat brzozowski, województwo podkarpackie, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana, położona w obrębie Krzemienna gmina Dydnia, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 857 o pow. 0,02 ha (Br-PsIV-0,02 ha), której stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej KS1B/00035304/9, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Brzozowie.

0
0
0
s2sdefault