Głównej zawartości

Aktualności

Zarządzenie Nr 43/2020
Wójta Gminy Dydnia
z dnia 16 stycznia 2020 r

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Dydnia w zakresie rozwoju sportu w 2020 roku
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.  zm.) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r, poz. 1468) oraz Uchwały Rady Gminy Dydnia Nr IV/16/2010 z dnia 30.12.2010 r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Dydnia zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłosić otwarty konkurs ofert dla podmiotów określonych w § 4 ust.1 Uchwały Rady Gminy Dydnia nr IV/15/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Dydnia na wsparcie realizacji zadań własnych w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Dydnia w 2020 roku.

§ 2

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie, stanowiąca złącznik do niniejszego zarządzenia zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dydni oraz na stronie internetowej www.gminadydnia.pl

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji Gospodarki Nieruchomości i Spraw Obywatelskich

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Konkurs ofert

0
0
0
s2sdefault

statystyka

Statystyka

0
0
0
s2sdefault

informacja

Informujemy, że od 1 lutego 2020 roku, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/162/2019 Rady Gminy Dydnia z dnia 30.12.2019r., wprowadzone zostanie częściowe zwolnienie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z kompostowaniem bioodpadów w przydomowym kompostowniku. Wysokość częściowego zwolnienia wynosić będzie 0,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość. Wszyscy właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy posiadają kompostowniki przydomowe i kompostują w nich bioodpady mają prawo do skorzystania z takiego zwolnienia.

0
0
0
s2sdefault

sołtys

W środę, 15 stycznia 2020 w Końskiem podczas Zebrania Wiejskiego, odbyły się wybory na sołtysa wsi. Nowym Sołtysem została Gabriela Czebieniak. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w pełnieniu tej ważnej funkcji!

0
0
0
s2sdefault