Głównej zawartości

Koronawirus

Zarządzenie Nr 325/2020

Wójta Gminy Dydnia

z dnia 10.04.2020r

 

w sprawie czasowego zawieszenia działalności Żłobka Gminnego w Dydni, Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywem, Klubu Seniora w Jabłonce.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.04.2020 r., oraz Poleceniem Wojewody Podkarpackiego Nr S.I.6333.76.2020.ASz  z dnia 10.04.2020 r.

 zarządzam, co następuje:

 §1

  1. Od 11.04.2020r., do 26.04.2020r., Żłobek Gminny w Dydni czasowo zawiesza swoją działalność - będzie nieczynny.
  2. Od 11.04.2020r., do 24.04.2020r., Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzywem czasowo zawiesza swoją działalność – będzie nieczynny
  3. Od 11.04.2020r., do 24.04.2020r., Klub Seniora w Jabłonce czasowo zawiesza swoją działalność – będzie nieczynny.

 §2

Podobne działania rekomenduje się dla placówek niepublicznych funkcjonujących w Gminie Dydnia.

 §3

Za wykonanie zarządzenia czynię odpowiedzialnych dyrektorów i kierowników podmiotów odpowiedzialnych za funkcjonowanie jednostek wymienionych w § 1.

 §4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dydnia
/-/  Alicja Pocałuń

 

 

0
0
0
s2sdefault

wirus

0
0
0
s2sdefault

W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie przekazuje pismo Prezesa UOKiK, odnoszące się do możliwych do podjęcia działań w celu przeciwdziałania COVID-19, zarówno w zakresie dotychczas obowiązujących przepisów dotyczących pomocy publicznej, jak również nowych regulacji wynikających z ww. ustawy.

Dorota Grabska

RIO w Rzeszowie

Pismo

Formularz do pisma

0
0
0
s2sdefault

wirus

Dzieci i młodzież do 18. roku życia obowiązuje zakaz wychodzenia z domu bez opieki dorosłej osoby. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.
W mocy nadal pozostają inne ograniczenia w przemieszczaniu się, które dotyczą wszystkich. W dalszym ciągu nie można wychodzić z domu, z wyjątkiem:    dojazdu do pracy,     wolontariatu na rzecz walki z Covid-19,  załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Chodzi tu o niezbędne zakupy spożywcze, wykupienie lekarstw, wizytę u lekarza, opiekę nad bliskimi, wyprowadzanie zwierząt.

0
0
0
s2sdefault