Głównej zawartości

Zawiadamiam, że w dniu 7 listopada 2017r. tj. wtorek o godz. 14.00  odbędzie się posiedzenie Rady Gminy Dydnia.   
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Uwagi do protokołów z posiedzeń Rady Gminy Dydnia odbytych w dniach: 31.07.2017r., 24.08.2017r., 21.09.2017r. oraz 5.10.2017r.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie pomiędzy sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dydnia na lata 2017-2027,
  • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2017r.,
  • uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dydnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018r.,
  • rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Dydni,
  • rozpatrzenia skargi na Radnego Rady Gminy Dydnia.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dydnia w roku szkolnym 2016/2017.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Zakończenie sesji Rady Gminy.

Wójt Gminy Dydnia
/-/ Jerzy F.Adamski