Głównej zawartości

loga

Wójt Gminy Dydnia ogłasza otwarty nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP, nr naboru RPPK.04.01.00-IZ.00-18-004/18.

Nabór prowadzony jest w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. D.U. z 2018 poz. 1431).
Celem planowanego dofinansowania projektu jest poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dydnia poprzez doposażenie jednostek odpowiedzialnych za podejmowanie działań ratowniczych w nowy samochód i sprzęt.
Zainteresowane podmioty prosimy o złożenie oferty ( Załącznik nr 1 do Ogłoszenia otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu), przygotowanej zgodnie z zapisami Regulaminu na adres: Urząd Gminy w Dydni, Dydnia 224, 36-204 Dydnia lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Dydni, pokój nr 102, w terminie do dnia 06.03.2019 r. do godziny 15:15. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, która powinna posiadać oznaczenie:
„Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach Działania 4.1 Zapobieganie i Zwalczanie Zagrożeń”
Dokumenty związane z naborem zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dydni: www.gminadydnia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dodatkowe informacje na temat prowadzonego naboru dostępne są pod nr telefonu: 13 430 81 52.

Zarządzenie

Formularz

Ogłoszenie

 

0
0
0
s2sdefault