Głównej zawartości

Zarządzenie Nr 101/2019
Wójta Gminy Dydnia
z dnia  05.04. 2019 r


w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dydni na 2019 rok;  zadania 2 - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137), art. 14 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2015 r o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r , poz. 1492 z późn. zm.), oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 - 2020 (Dz. U. z 2016r. poz. 1492 z późn. zm)

zarządzam, co następuje :

§ 1


Ogłaszam konkurs ofert na realizację zadania wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok zadanie 2 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

§  2

Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia

§ 3

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i spraw Obywatelskich.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Konkurs ofert

0
0
0
s2smodern