Głównej zawartości

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506) zwołuję na dzień 9 maja 2019r. tj. czwartek na godz. 10.00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołów z posiedzeń Rady Gminy odbytych w dniach 14.03.2019r, 04.04.2019r..
5.    Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej wraz z informacją o realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Dydnia z Organizacjami Pozarządowymi .
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dydnia na lata 2019-2028.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2019 rok.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie metod ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokość tej opłaty oraz częstotliwości i trybu jej uiszczania.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Dydnia.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość  odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania  odpadów komunalnych.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Dydnia.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w Gminie Dydnia.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Dydnia do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Dydnia ze Stowarzyszenia  „Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi”.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany Uchwały Nr XXX/202/2017 Rady Gminy Dydnia z dnia 23 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
18.    Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
19.    Interpelacje i zapytania radnych.
20.    Wolne wnioski i zapytania.
21.    Zamknięcie obrad.

0
0
0
s2sdefault