Głównej zawartości

rodzina

Zarządzenie Nr 121/2019
Wójta Gminy Dydnia
z dnia 07.05.2019 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu  uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dydnia na lata 2019-2021
Działając na podstawie art. 5a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz Uchwały nr V/52/2019 Rady Gminy Dydnia z dnia 22 lutego 2019 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dydnia, zarządzam co następuje:

§ 1

Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Dydnia.
Przedmiotem konsultacji jest projekt  uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dydnia na lata 2019-2021

§ 2

Określa się:
Termin rozpoczęcia konsultacji 07.05.2019 r.
Termin zakończenia konsultacji na dzień 17.05.2019 r.

§ 3

Konsultacje określa załącznik stanowiący Obwieszczenie Wójta Gminy Dydnia z dnia 07.05.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu  uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dydnia na lata 2019-2021, który podlega publikacji poprzez ogłoszenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dydni, bip.gminadydnia.pl, stronie internetowej Gminy Dydnia, gminadydnia.pl, oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni, gops-dydnia.pl, wyłożenia do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy w Dydni - w celu wyrażenia pisemnej opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji

§ 4

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik do zarządzenia w terminie określonym w § 2 w sekretariacie Urzędu Gminy w Dydni lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
w Dydni, bip.gminadydnia.pl, stronie internetowej Gminy Dydnia, gminadydnia.pl, w zakładce konsultacje społeczne

§ 5

Z przebiegu konsultacji społecznych sporządza się protokół który zawiera informacje:
1) Cel i przedmiot konsultacji,
2) Data przeprowadzenia konsultacji,
3) Zasięg terytorialny,
4) Miejsce przeprowadzania konsultacji
5) Określenie ogólnej liczby mieszkańców Gminy Dydnia, którzy uczestniczyli w konsultacji, liczby osób popierających, przeciwnych oraz wstrzymujących się,
6) Stwierdzenia przyjęcia lub odrzucenia wniosku, będącego przedmiotem konsultacji,
7) Podpis wójta lub upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w Dydni.

Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów udział w konsultacji.
Zbiorcze wyniki konsultacji podlegają publikacji poprzez ogłoszenie ich na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dydni, stronie internetowej Gminy Dydnia oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni i na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni.

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni.

§ 7

Nadzór nad realizacją zadań związanych z konsultacjami społecznymi sprawuje Wójt Gminy Dydnia.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dydnia
Alicja Pocałuń

Obwieszczenie

Program

Uwagi

 

 

0
0
0
s2sdefault