Głównej zawartości

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Dydnia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dydnia, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

1. Oznaczenie, położenie i opis nieruchomości:część nieruchomości oznaczonej jako działka gruntowa nr 2630 o pow. 300 m2, ŁV-0,03 ha, położonej w miejscowości Dydnia, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00035305/6
2. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość zostaje oddana w dzierżawę na cele przemysłowo-składowe
3. Wysokość czynszu w zł: 0,50 zł/m2/mies. + należny podatek VAT
4. Terminy wnoszenia opłat:co miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca
5. Zasady aktualizacji opłat:zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Dydnia
6. Forma nabycia:umowa użyczenia na okres do 3 lat.
Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona jest do oddania w dzierżawę na rzecz PPUH „Zielona Oaza I”.
W/w wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu w okresie od 15.05.2019 r. do 05.06.2019 r.

Wójt
/-/ Alicja Pocałuń

0
0
0
s2sdefault