Głównej zawartości

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Dydnia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dydnia, przeznaczonej do oddania w użyczenie

1. Oznaczenie, położenie i opis nieruchomości: 2 pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Niewistce oraz 4 pomieszczenia wspólne o łącznej pow. użytkowej 68,92 m2, położone w miejscowości Niewistka, Gmina Dydnia oraz prawo korzystania z działki gruntowej nr 208, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00043573/4 w zakresie niezbędnym do jego funkcjonowania wraz z innymi użytkownikami budynku
2. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość zostaje oddana w użyczenie w celu prowadzenia działalności instytucji kultury.
3. Wysokość czynszu w zł: Nie dotyczy.
4. Terminy wnoszenia opłat:Nie dotyczy.
5. Zasady aktualizacji opłat:Nie dotyczy.
6. Forma nabycia:umowa użyczenia na okres do 3 lat.
Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona jest do oddania w użyczenie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni.
W/w wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu w okresie od 15.05.2019 r. do 05.06.2019 r.

Wójt
/-/ Alicja Pocałuń

0
0
0
s2sdefault