Głównej zawartości

Działając na podstawie art. 35, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)
podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Grabówka, powiat brzozowski, województwo podkarpackie, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Grabówka, gmina Dydnia, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 754/1 o pow. 0,21 ha (RIVa-0,20 ha, dr-0,01 ha), której stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej KS1B/00035961/2, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Brzozowie.
Cena wywoławcza nieruchomości: 3259,90,00 zł brutto. Cena nieruchomości zawiera koszty związane z wyceną, przygotowaniem dokumentacji przetargowej. Cena części działki o pow. 0,20 ha zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług zwolniona jest z podatku VAT, zaś do części działki o pow. 0,01 ha, stanowiącej według ewidencji gruntów użytek dr o wartości 130,00 zł został doliczony należny podatek VAT w wysokości 29,90 zł.
Przeznaczenie nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia. Zgodnie z projektem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy oraz Planem PZG Dydnia, który utracił ważność z dniem 31.12.2003 r. w/w nieruchomość położona jest w terenach oznaczonych jako „rolnicza przestrzeń produkcyjna”. Dla działki tej nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy. Przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego na podstawie uchwały Rady Gminy Dydnia Nr IV/32/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.
Opis: Nieruchomość położona jest w miejscowości Grabówka, w kompleksie nieruchomości rolnych. Położenie działki na stoku. Kształt działki to regularny wielokąt. Działka nie posiada dojazdu.
Forma nabycia: akt notarialny
Informuje się, że w okresie 7 tygodni licząc od dnia 25.07.2019 r. zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek do Urzędu o jej nabycie po cenie podanej w wykazie wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność.
W przypadku nie złożenia oświadczenia w podanym terminie przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zostanie ona sprzedana w drodze przetargu, którego termin, miejsce, rodzaj oraz warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dydni pod telefonem (013) 4308147.
Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni na okres 21 dni od 25.07.2019 r. do 15.08.2019 r.

Wójt Gminy Dydnia
Alicja Pocałuń

0
0
0
s2smodern