Głównej zawartości

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Dydnia podaje do publicznej wiadomości wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dydnia, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

1.    Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 882 o pow. 0,50 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00035962/9
2.    Opis nieruchomości: niezabudowana działka położona jest w środkowej części miejscowości Krzywe. Najbliższe otoczenie działki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny użytkowane rolniczo. Działka ma kształt zbliżony do trapezu, położona jest w terenie na stoku. Jedną granicą przylega do drogi. Działka porośnięta jest trawą. W ewidencji gruntów i budynków obszar dzierżawy sklasyfikowany jest użytkiem: PsIV-0,35 ha; PsV-0,15 ha
3.    Położenie nieruchomości: województwo podkarpackie, jednostka ewidencyjna: Dydnia, obręb: Krzywe
4.    Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne
5.    Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego w zł: 42,00 zł, słownie: czterdzieści dwa złote
6.    Terminy wnoszenia opłat: czynsz dzierżawny płatny z góry do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego
7.    Zasady aktualizacji opłat: czynsz dzierżawny będzie podlegał raz w roku waloryzacji o dodatni wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych z II półrocza poprzedniego roku kalendarzowego, ogłaszany w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim
8.    Forma nabycia: umowa dzierżawy na okres do 3 lat
9.    Obciążenia: brak
10.    Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak
11.    Uwagi: dzierżawca oprócz czynszu będzie zobowiązany uiszczać podatki i inne ciężary związane z przedmiotem dzierżawy

Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W/w wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu w okresie od 25.07.2019 r. do 15.08.2019 r.

Wójt Gminy Dydnia
Alicja Pocałuń


0
0
0
s2smodern