Głównej zawartości

odpady

Wójt Gminy Dydnia informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 730), Gminy prowadzą ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

Przypominamy, że zgodnie z art. 6.1. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele  nieruchomości,  którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, są obowiązani  do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez: gminną  jednostkę  organizacyjną  lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do  rejestru działalności regulowanej, przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Informujemy, że na terenie naszej gminy wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości posiadają następujące jednostki świadczące usługi na wspomnianą wyżej działalność:
1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dydni;
2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe  „Krusz-Bet” Sp. z o.o., 36-204 Dydnia, Obarzym;
3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „WTÓRPOL” Leszek Wojteczek, 26-110 Skarżysko Kamienna, ul. Żurawia 1;
4.TRANS – FORMERS KARPATIA Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Krakowska 46, 33-100 Tarnów adres prowadzenia działalności: ul. Lotników 6, 38-400 Krosno;
5. Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Jerzy Kotulak, ul. Jankówka 28, 38-200 Jasło;
6. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 36-200 Brzozów, ul. Legionistów 10;
7. REMONDIS KROEKO Sp. z o.o., ul. Fredry1, 38-400 Krosno.

Mając na uwadze zapisy wyżej cytowanej ustawy prosimy osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy Dydnia o przedłożenie do Urzędu Gminy Dydnia pok. 3  do 30 listopada 2019 roku kopii umowy na odbieranie odpadów komunalnych wraz z dowodami płatności za takie usługi.

0
0
0
s2sdefault