Głównej zawartości

segregacja

Mając na uwadze przeciwdziałanie drastycznym podwyżkom opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, od października bieżącego roku w dniach zbiórek odpadów komunalnych, na terenie naszej gminy prowadzone będą kontrole prawidłowej segregacji odpadów. 

Właściwa segregacja odpadów ma ścisły związek z wysokością opłat ponoszonych przez mieszkańców, ponieważ najdroższe w zagospodarowaniu są odpady zmieszane, a ich liczba z uwagi na niewłaściwie prowadzoną segregację  systematycznie rośnie.
Przypominamy, że zgodnie z założeniami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system  gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. Oznacza to, że dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców mają w całości pokryć wszystkie koszty poniesione na funkcjonowanie systemu, gmina nie może dopłacać do gospodarki odpadami ani też czerpać z niej zysków.
Kontrolą segregacji odpadów zostaną objęci właściciele nieruchomości podlegający gminnemu systemowi gospodarowania odpadami komunalnymi, którzy zadeklarowali chęć segregowania odpadów komunalnych. Czynności kontrolne odbywać się będą losowo, bez uprzedniego zawiadomienia i obejmą sprawdzanie, czy w workach  na odpady niesegregowane nie ma odpadów ze szkła, plastiku, papieru, ulegających biodegradacji, czyli tych odpadów, które należy segregować do odpowiednich worków zgodnie ze złożonym oświadczeniem w deklaracji. Kontrola ma na celu weryfikację rzetelnej segregacji „u źródła”, oraz wyeliminowanie nieuczciwych zachowań właścicieli nieruchomości, którzy deklarując zbieranie odpadów w sposób selektywny tego obowiązku nie realizują.

Główną przyczyną podjęcia powyższych działań jest zgłaszana przez firmę odbierającą opady niewłaściwa bądź niepełna segregacja odpadów z gospodarstwach domowych.
Analiza sprawozdania złożonego przez firmę odbierającą odpady komunalne z terenu gminy Dydnia za rok 2018 wykazała, iż masa odpadów zbieranych w sposób selektywny jest niska, a rosną ilości odpadów zmieszanych, co będzie skutkować nieosiągnięciem wymaganego poziomu recyklingu, a w dalszej kolejności nałożeniem na gminę kar pieniężnych. Sytuacja taka może spowodować podwyższenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

0
0
0
s2sdefault