Głównej zawartości

Działając na podstawie art. 35, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Dydnia, powiat brzozowski, województwo podkarpackie, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Dydnia, gmina Dydnia, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 2211/5 o pow. 0,09 ha (PsV-0,09 ha) wraz z udziałem 1/3 części w dgr nr 2211/6 o pow. 0,0406 ha (RIVb-0,0065 ha, PsV-0,0341 ha), której stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej KS1B/00035305/6, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Brzozowie.

Cena wywoławcza nieruchomości: 9793,26 zł brutto. Cena nieruchomości zawiera koszty związane z wyceną, przygotowaniem dokumentacji przetargowej i należny podatek VAT.

Przeznaczenie nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia. Zgodnie z projektem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy oraz Planem PZG Dydnia, który utracił ważność z dniem 31.12.2003 r. w/w nieruchomość położona jest w terenach oznaczonych jako „rolnicza przestrzeń produkcyjna oraz tereny do dolesienia”. Dla działki tej została wydana decyzja o ustaleniu warunków zagospodarowania i zabudowy z dnia 03.11.2014 r., znak RIIiPP.6730.59.2014 pod nazwą „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego”. Przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego na podstawie uchwały Rady Gminy Dydnia Nr IX/57/2015 z 30.09.2015 r.

Opis: Nieruchomość  położona jest w peryferyjnej części wsi Dydnia, w kompleksie nieruchomości niezabudowanych użytkowanych rolniczo oraz w bliskiej odległości od terenów leśnych, w znacznym oddaleniu od zwartej zabudowy. Kształt działki regularny. Teren działki jest minimalnie pochyły, pokryty trawą. Dojazd do przedmiotowej nieruchomości odbywa się przez działkę sąsiednią nr 2211/6 łączącą się bezpośrednio z drogą publiczną o nawierzchni bitumicznej. Dojazd ten jest przedmiotem zbycia po 1/3 części na rzecz nabywcy poszczególnych działek przeznaczonych pod zabudowę. Działka posiada uzbrojenie (linia energetyczna kablowa w pasie drogi gminnej). W otoczeniu dalszym działki zlokalizowane są obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty handlowo-usługowe.

Forma nabycia: akt notarialny

Informuje się, że w okresie 7 tygodni licząc od dnia 01.10.2019 r. zgodnie z art. 34, ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek do Urzędu o jej nabycie po cenie podanej w wykazie wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność.
W przypadku nie złożenia oświadczenia w podanym terminie przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zostanie ona sprzedana w drodze przetargu, którego termin, miejsce, rodzaj oraz warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dydni pod telefonem (013) 4308147.
Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni na okres 21 dni od 01.10.2019 r. do 21.10.2019 r.

Wójt Gminy Dydnia
Alicja Pocałuń

0
0
0
s2sdefault