Głównej zawartości

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506z późn. zm.) zwołuję na dzień 10 października 2019r. tj. czwartek na godz. 13.00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dydnia na lata 2019-2028.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XIII/113/2019 Rady Gminy Dydnia z dnia 26 września 2019 roku w sprawie  udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości tej opłaty oraz częstotliwości i trybu jej uiszczania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dydnia.
9. Informacja Wójta Gminy Dydnia i Przewodniczącego Rady Gminy Dydnia na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
10. Zamknięcie obrad.

0
0
0
s2sdefault