Głównej zawartości

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami     (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)
wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Końskie, Krzemienna i Witryłów, powiat brzozowski, województwo podkarpackie przeznaczone do oddania w użyczenie.

1.    Oznaczenie, położenie i opis nieruchomości:
-    Krzemienna – stanowiące oczyszczalnię ścieków w Krzemiennej wraz z siecią kanalizacyjną wsi Krzemienna i Dydnia oraz wyposażeniem eksploatacyjnym oraz prawo korzystania z części działek nr: 24, 25, 26/1, 27/1, 29/3 o łącznej pow. około 0,30 ha, obj. KW Nr 35304, położonych w Krzemiennej, ponadto Biorący w użyczenie może korzystać z gruntu niezbędnego do przeprowadzenia konserwacji bądź napraw w/w urządzeń.
-    Końskie – związane ze stacją uzdatniania wody, studnią, siecią wodno-kanalizacyjną osiedla wsi ze studniami, zbiornikami i strefą ochrony ujęcia wody oraz prawo korzystania z działek gruntowych nr: 676/22, 676/26, 676/24, które stanowią teren ogrodzony, działki 630/14 i 631/4 mają odrębne ogrodzenie, a działka 594/2 jest nieogrodzona, ponadto Biorący w użyczenie może korzystać z gruntu niezbędnego do przeprowadzenia konserwacji bądź napraw w/w urządzeń.
-    Witryłów – związane z budynkami oczyszczalni, urządzeniami technicznymi, siecią kanalizacyjną, ze studniami głębinowymi wraz z budynkami i stacją uzdatniania wody i siecią wodociągową oraz prawo do korzystania z działek gruntowych nr: 732/1, 375/7, 375/5, ponadto Biorący w użyczenie może korzystać z gruntu niezbędnego do przeprowadzenia konserwacji bądź napraw w/w urządzeń.
2.    Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomości zostają oddane w użyczenie w celu prowadzenia działalności statutowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dydni.
3.    Wysokość czynszu w zł: Nie dotyczy.
4.    Termin wnoszenia opłat: Nie dotyczy.
5.    Zasady aktualizacji opłat: Nie dotyczy.
6.    Forma użyczenia: umowa użyczenia na okres do lat 3.

Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona jest do oddania w użyczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dydni.
Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni na okres 21 dni od 06.11.2019 r. do 26.11.2019 r.

Wójt Gminy Dydnia
Alicja Pocałuń

0
0
0
s2sdefault