Głównej zawartości

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 5 grudnia 2019r. tj. czwartek na godz. 9.00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 07.11.2019r.
5.    Wręczenie nagród dla uczniów z terenu Gminy Dydnia  za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.
6.    Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2019 rok.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie zadania pn.: „Zakup lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Obarzymie i Wydrnej”.
9.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę XXXIII/236/2017 Rady Gminy Dydnia z dnia 11 lipca 2017r., w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dydnia.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przez część roku.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług dostawy wody i odprowadzania ścieków.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat (dot. działki 175/3 w m. Witryłów).
16.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat (dot. działki 173/5 w m. Witryłów).
17.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat (dot. działki 346 w m. Obarzym).
18.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Dydnia na 2020 rok.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Rzeszów realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości.
20.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dydnia w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę  Dydnia.
21.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/133/2019 z dnia 07.11.2019r.  w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Dydnia.
22.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dydnia.
23.    Wolne wnioski i zapytania.
24.    Zamknięcie obrad.

0
0
0
s2sdefault