Głównej zawartości

informacja

Informujemy, że od 1 lutego 2020 roku, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/162/2019 Rady Gminy Dydnia z dnia 30.12.2019r., wprowadzone zostanie częściowe zwolnienie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z kompostowaniem bioodpadów w przydomowym kompostowniku. Wysokość częściowego zwolnienia wynosić będzie 0,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość. Wszyscy właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy posiadają kompostowniki przydomowe i kompostują w nich bioodpady mają prawo do skorzystania z takiego zwolnienia.

Podstawą do zwolnienia jest złożenie przez mieszkańca nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającej informacje o kompostowaniu (Deklaracja zostanie opublikowana na stronie w dniu 31.01.2020r.) Uprawnienie do zwolnienia przysługuje od miesiąca, w którym zostanie złożona nowa deklaracja.
W przypadku skorzystania ze zwolnienia z tyt. kompostowania właściciel nieruchomości nie może oddawać bioodpadów stanowiących odpady komunalne (tj. worków brązowych).
Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dydnia przyjęty uchwałą Nr XVI/146/2019 Rady Gminy Dydnia z dnia 5 grudnia 2019r.
Zgodnie z zapisami Regulaminu:
§ 6. 1. Kompostowaniu podlegają bioodpady stanowiące odpady komunalne obejmujące odpady kuchenne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone z pielęgnacji terenów zieleni.
2. Pojemność kompostownika powinna być dostosowana do ilości bioodpadów przeznaczonych do kompostowania.
3. Dla prawidłowego przebiegu procesu biodegradacji zaleca się stosowanie preparatów do kompostowania przyspieszających rozkład i zapobiegających powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
Przypominamy, że konieczność złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje także właścicieli nieruchomości, którzy dotychczas odpady komunalne gromadzili w sposób nieselektywny, a  ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) wprowadzono obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (13) 430 81 56.

0
0
0
s2sdefault