Głównej zawartości

Zarządzenie Nr 339/2020 Wójta Gminy Dydnia z dnia 08.05.2020r w sprawie czasowego zawieszenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywem, Klubu Seniora w Jabłonce.
W związku z Decyzją Wojewody Podkarpackiego Nr S-I.6333.143.2020.ASz z dnia 07.005.2020 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Od 11.05.2020r., do 24.05.2020r., Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzywem czasowo zawiesza swoją działalność – będzie nieczynny
2. Od 11.05.2020r., do 24.05.2020r., Klub Seniora w Jabłonce czasowo zawiesza swoją działalność – będzie nieczynny.

§ 2

Podobne działania rekomenduje się dla placówek niepublicznych funkcjonujących w Gminie Dydnia.

§ 3

Za wykonanie zarządzenia czynię odpowiedzialnych kierowników podmiotów odpowiedzialnych za funkcjonowanie jednostek wymienionych w § 1.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

0
0
0
s2sdefault