Głównej zawartości

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 28 maja 2020r. tj. czwartek na godz. 14.00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad :
1.    Otwarcie.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 30.04.2020r.
5.    Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dydnia na lata 2020-2031.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2020 rok.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości tej opłaty oraz częstotliwości i trybu jej uiszczania.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dydnia na lata 2017-2023.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Dydnia do stanowienia o wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat (dot. m. Końskie).
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat (dot. m. Krzywe).
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej nr 1513/2 położonej w miejscowości Niebocko.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dydnia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 roku.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 04.05.2020r. dotyczącego dojazdu do działki rolnej w miejscowości Dydnia.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wydrna.
17.    Wolne wnioski i zapytania.
18.    Zamknięcie obrad.


Ze względu na ograniczenia związane z wirusem COVID-19, proszę o uczestniczenie w sesji poprzez transmisję internetową.

0
0
0
s2sdefault