Głównej zawartości

Działając na podstawie art. 35, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Dydnia, powiat brzozowski, województwo podkarpackie, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Dydnia, Gmina Dydnia, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 2638/2 o pow. 0,0564 ha (Lzr-PsV-0,0564 ha), której stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej KS1B/00032778/1 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Brzozowie.

Cena wywoławcza nieruchomości: 2500,00 zł brutto. Cena nieruchomości zawiera koszty związane z wyceną i przygotowaniem dokumentacji przetargowej. Cena nieruchomości zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług jest zwolniona z podatku VAT.
Przeznaczenie nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia. Zgodnie z projektem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy oraz Planem PZG Dydnia, który utracił ważność z dniem 31.12.2003 r. w/w nieruchomość położona jest w terenach oznaczonych jako „rolnicza przestrzeń produkcyjna”. Dla działki tej nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy. Przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego na podstawie uchwały Rady Gminy Dydnia Nr XX/189/2020 z dnia 13 marca 2020 r.
Opis: Nieruchomość położona jest w miejscowości Dydnia, w kompleksie nieruchomości rolnych i leśnych, przeważnie gruntów samoistnie zakrzaczonych. Jest to teren na łagodnym zboczu o wystawie zachodniej, odłóg z początkami niewielkiego samoistnego zakrzaczenia. Granice działki są mało widoczne, na działce znajduje się mały fragment piwnicy wybudowanej z kamienia i betonu w bardzo złym stanie. Działka posiada dojazd z drogi gminnej wewnętrznej nie urządzonej
Forma nabycia: akt notarialny
Informuje się, że w okresie 7 tygodni licząc od dnia 23.06.2020 r. zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek do Urzędu o jej nabycie po cenie podanej w wykazie wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność.
W przypadku nie złożenia oświadczenia w podanym terminie przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zostanie ona sprzedana w drodze przetargu, którego termin, miejsce, rodzaj oraz warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dydni pod telefonem (013) 4308147.
Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni na okres 21 dni od 24.06.2020 r. do 14.07.2020 r.

Wójt Gminy Dydnia
Alicja Pocałuń

0
0
0
s2sdefault