Głównej zawartości

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713) zwołuję na dzień 2 lipca 2020r. tj. czwartek na godz. 9.00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.


Porządek obrad:
1.    Otwarcie.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 28.05.2020r.
5.    Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6.    Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Dydnia za rok 2019 wraz z debatą.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dydnia wotum zaufania.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dydnia.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2020 rok.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Dydnia.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 235 położonej w miejscowości Jabłonka.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
14.    Wolne wnioski i zapytania.
15.    Zamknięcie obrad.

Ze względu na ograniczenia związane z COVID-19, proszę o uczestniczenie w sesji poprzez transmisję internetową.

0
0
0
s2sdefault