Głównej zawartości

Wójt Gminy Dydnia
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości

1. gruntowej zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 857 o pow. 0,02 ha , położonej w miejscowości Krzemienna, obj. księgą wieczystą KS1B/00035304/9. Działka zlokalizowana jest w kompleksie domów jednorodzinnych. Teren działki płaski oraz na zboczu, kształt granic regularny. Działka położona bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej.

Cena wywoławcza – 80000,00 zł brutto. Cena działki o pow. 0,02 ha zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług zwolniona jest z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 03.09.2020 r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy.
2. gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 2638/2 o pow. 0,0564 ha , położonej w miejscowości Dydnia, obj. księgą wieczystą KS1B/00032778/1. Działka zlokalizowana jest na pograniczu terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych i leśnych. Teren działki na płaskim zboczu, kształt regularny trójkątny. Działka położona bezpośrednio przy drodze gminnej wewnętrznej, nie urządzonej.
Cena wywoławcza 2500,00 zł brutto. Cena działki o pow. 0,0564 ha zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług zwolniona jest z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 03.09.2020 r., o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy.

Wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej danej nieruchomości należy wpłacić na konto – Bank Nowy BFG o/Dydnia 49 8642 1100 2005 9000 0332 0001 do dnia 27.08.2020 r. Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.
Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży nie jest obciążona, ani nie ma wobec niej żadnych zobowiązań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca danej nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym jej w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustalona w przetargu.
W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument.
Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.
Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.
Oferent, który wygra przetarg, ponosi w całości koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności nieruchomości.
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia.
Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 w pokoju nr 107 lub pod numerem tel. (013) 4308147.

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

0
0
0
s2sdefault