Głównej zawartości

W razie  występowania  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych,  które  mogą spowodować  uszkodzenie  obiektu  budowlanego  lub  sprowadzić  zagrożenie  dla  życia  lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333). W szczególności do obowiązku właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny  budynku, w  tym  nie  dopuszczanie  do  przeciążenia  konstrukcji  budynku  przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i  jezdnych  przebiegających  bezpośrednio  przy  budynku.  Należy  przy  tym  pamiętać,  że niewłaściwe  wykonywanie  prac  związanych  z  usuwaniem  śniegu  z  dachu  może  stwarzać ogromne  zagrożenie  zarówno  dla  samego  budynku,  jak  i  osób  wykonujących  te  prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

W związku z okresem grzewczym i występowaniem niskich temperatur oraz mając na uwadze częste przypadki zatruć tlenkiem węgla przypominam właścicielom i zarządcom obiektów  budowlanych, w  tym budynków  jednorodzinnych  i  zagrodowych  o  obowiązku poddawania   obiektów  budowlanych  kontrolom  okresowym  stanu  technicznego  zgodniez  wymogami  art.  62  ustawy  Prawo  budowlane  (tekst  jednolity:  Dz.U.  z  2020  poz.  1333), a w szczególności konieczności sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowychi wentylacyjnych) i instalacji gazowych.
Przypominam również  o  obowiązku  bezzwłocznego  usuwania  wszystkich nieprawidłowości,  które  mogłyby  spowodować  zagrożenie  życia  lub  zdrowia  ludzi, bezpieczeństwa  mienia  bądź  środowiska  np.  pożar,  wybuch,  zatrucie  gazem   albo porażenie prądem elektrycznym. Jednocześnie przypominam, że kontrole stanu technicznego przewodów kominowych powinny  przeprowadzać,  w  odniesieniu  do  przewodów  dymowych  oraz  grawitacyjnych przewodów  spalinowych  i  wentylacyjnych,  osoby  posiadające  kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności,  natomiast  w  odniesieniu  do  kominów  przemysłowych,  kominów  wolno stojących  oraz  kominów  i  przewodów  kominowych,  w  których  ciąg  kominowy  jest wymuszony  pracą  urządzeń  mechanicznych -wyłącznie  osoby  posiadające  uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Kontrole stanu technicznego instalacji gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.
Informuję, że kto nie zapewnia wykonania okresowych kontroli  stanu  technicznego podlega  karze  grzywny  (art.  93  pkt  8  ustawy  Prawo  budowlane),  a  kto  niewłaściwie utrzymuje  i  użytkuje  obiekt  budowlany  lub  nie  zapewnia  bezpieczeństwa  użytkowania obiektu  budowlanego,  podlega  grzywnie  nie  mniejszej  niż  100  stawek  dziennych,  karze ograniczenia  wolności  albo  pozbawienia  wolności  do  roku  (art.  91a  ustawy  Prawo budowlane). Kontrolę  wykonywania  powyższych  obowiązków  prowadzić będzie  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzozowie. W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnienie obowiązków wynikających z ww. Przepisów.    

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Brzozowie
mgr inż.Grzegorz Wojtowicz

0
0
0
s2sdefault