Głównej zawartości

Zarządzenie Nr 498/2021
Wójta Gminy Dydnia
z dnia 15 lutego 2021 r

w sprawie  zmiany Zarządzenia  Wójta Gminy Dydnia nr 482/2021 z dnia 29 stycznia 2021  r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Dydnia w zakresie rozwoju sportu w 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.  zm.) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2020 r, poz. 1133) oraz Uchwały Rady Gminy Dydnia Nr IV/16/2010 z dnia 30.12.2010 r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Dydnia
zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Punkt V ust. 6 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 482/2021 Wójta Gminy Dydnia z dnia 29 stycznia 2021 otrzymuje brzmienie:
„Dofinansowanie nie może przekroczyć 70% całkowitych kosztów realizacji projektu.”
2. Punkt V ust. 12 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 482/2021 Wójta Gminy Dydnia z dnia 29 stycznia 2021 otrzymuje brzmienie:
„Wartość wkładu rzeczowego przedstawianego we wniosku na realizację zadania publicznego nie może przekroczyć 15% kosztu całkowitego poniesionego na realizację zadania.”
3. Punkt V ust. 6 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 482/2021 Wójta Gminy Dydnia z dnia 29 stycznia 2021 otrzymuje brzmienie:
„Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) nie może przekroczyć 15% kosztu całkowitego poniesionego na realizację zadania.

§ 2

Treść zarządzenia zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dydni oraz na stronie internetowej www.gminadydnia.pl

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji Gospodarki Nieruchomości i Spraw Obywatelskich

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

0
0
0
s2sdefault