Głównej zawartości

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn.zm.) oraz art.15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1842) zwołuję na dzień 25 lutego 2021r. tj. czwartek na godz. 13.00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 28.01.2021r.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2021-2031.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok Gminy Dydnia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych nr 742/29 i 742/39 położonych w miejscowości Witryłów stanowiącej własność Gminy Dydnia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dydnia w 2021r.”
10. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji z dnia 14 grudnia 2020r. za niezasadną.
11. Podjęcie stanowiska Rady Gminy w Dydni w sprawie złożonego wniosku o rozważenie inicjatywy uchwałodawczej w przedmiocie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
12. Podjęcie stanowiska Rady Gminy w Dydni w sprawie złożonego wniosku o zwolnienia z podatku od nieruchomości obiektów niewykorzystanych gospodarczo położonych na terenie objętym ochroną konserwatorską oraz o odroczenie terminu płatności raty podatku za m-ce styczeń i luty 2021 do 31.07.2021r.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie obrad.

Ze względu na ograniczenia związane z COVID-19, proszę o uczestniczenie w sesji poprzez transmisję internetową.

0
0
0
s2sdefault