Głównej zawartości

Ogłoszenia

W dniu 26.01.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dydni odbył się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Niebocko, składających się z działek oznaczonych nr 594/9 o pow. 0,1822 ha i 594/10 o pow. 0,1048 ha obj. KS1B/00035863/5 (cena wywoławcza 50,00 zł brutto). Wadium zostało wpłacone w wyznaczonym terminie.
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu ustalono, że w/w nieruchomości zostały wydzierżawione na rzecz Pana Zbigniewa Biesiadę za kwotę 100,00 zł brutto.
W/w informacje podaję do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej w okresie (na co najmniej 7 dni) od 03.02.2021 r.

0
0
0
s2sdefault

W razie  występowania  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych,  które  mogą spowodować  uszkodzenie  obiektu  budowlanego  lub  sprowadzić  zagrożenie  dla  życia  lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333). W szczególności do obowiązku właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny  budynku, w  tym  nie  dopuszczanie  do  przeciążenia  konstrukcji  budynku  przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i  jezdnych  przebiegających  bezpośrednio  przy  budynku.  Należy  przy  tym  pamiętać,  że niewłaściwe  wykonywanie  prac  związanych  z  usuwaniem  śniegu  z  dachu  może  stwarzać ogromne  zagrożenie  zarówno  dla  samego  budynku,  jak  i  osób  wykonujących  te  prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

0
0
0
s2sdefault

spis

Wójt Gminy Dydnia – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Narodowego Spisu Powszechnego 2021.

0
0
0
s2sdefault

wpr

Do 15 lutego 2021 r. potrwają konsultacje społeczne projektu Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027. W związku z tym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z treścią dokumentu, a także do wnoszenia swoich uwag i propozycji za pomocą przygotowanego formularza.
Treść dokumentu oraz formularz dostępne są pod adresem https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr

0
0
0
s2sdefault