Main content

Deklaracja dostępności Urzędu Gminy w Dydni

Urząd Gminy w Dydni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy w Dydni.

Data publikacji strony internetowej: 2004-03-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-06-15

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • załączniki w postaci skanów dokumentów np w formacie .pdf, .jpg nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Na podstawie sprawdzenia na stronie Tingtun Checker strona jest zgodna z wymaganiami na 95%. Raport z wynikami przeglądu dostępności.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Edyta Kuczma, adres poczty elektronicznej: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: +48 13 430 81 21. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

 

Dostępność architektoniczna

1. Wejście główne do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazd).

2. W Urzędzie nie ma wind.

3. Na poziomie parteru wejścia do toalet i same toalety dostosowane s,ą dla osób niepełnosprawnych.

4. W budynku Urzędu brak jest dostosowań takich jak pochylnie, platformy, informacja głosowa, pętle indukcyjne.

5. Przed budynkiem wydzielone miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

6. Urząd dopuszcza prawo wstępu z psem asystującym.

7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

0
0
0
s2sdefault