Main content

ścieki

Szanowni mieszkańcy przypominamy, że zgodnie z art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629), Gmina Dydnia zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie gminy.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy, jednym z obowiązków właściciela nieruchomości jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniających wymagania określone w odrębnych przepisach.
W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Dydnia nie przyłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy w Dydnia w terminie do 31 lipca  2019 r.
Druk zgłoszenia jest dostępny w Sekretariacie Urzędu Gminy w Dydni, jak również na stronie internetowej www.gminadydnia.pl, ponadto po 19 czerwca br. będzie dostępny u Sołtysa wsi.
Wypełnione zgłoszenie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Dydni lub przekazać Sołtysowi,  lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy w Dydni będą kontrolować umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, ponieważ zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do sporządzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
Informujemy, iż osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.
Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Dydnia są następujące podmioty:
1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dydni,
2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Brzozów,
3. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dydni z/s w Niebocku.

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników

0
0
0
s2sdefault