Main content

Remonty obiektów użyteczności publicznej
2011
Wykonano remont dachu, elewacji, wymieniono tablice elektryczne w budynku Remizy Strażackiej w Krzemiennej.
Zamontowano 4 szt. nowych okien PCV wraz z parapetami w budynku Domu Ludowego w Niebocku.
Wyremontowano pomieszczenia kuchni w budynku Domu Ludowego w Końskiem.
Zakupiono i zamontowano zbiornik na wodociągu zasilającym Wiejski Dom Kultury w Dydni.
Zabezpieczono pokrycie dachu dworu i spichlerza  w Dydni oraz przeprowadzono niezbędne prace zabezpieczające na budynku byłego ośrodka zdrowia w Krzemiennej.
2012
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) – działanie: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja i urządzenie obiektów komunalnych i rekreacyjno – sportowych  w miejscowościach: Końskie, Krzywe, Krzemienna, Jabłonka na szlaku Architektury Drewnianej”. Koszt zadania to 1,1 mln zł, dofinansowanie z PROW wyniosło ok. 45 %. W ramach ww. zadania:
- rozbudowano Dom Ludowy w Krzywem poprzez dobudowę świetlicy i garażu OSP o pow. 104,73 m2; wyremontowano wnętrze budynku, wykonano nowy dach, elewację z dociepleniem, ogrodzenie oraz parking z kostki brukowej o pow. 450 m2
- zmodernizowano Dom Ludowy w Krzemiennej poprzez gruntowny remont wraz z zmianą dachu, wykonano ogrodzenie, elewację z dociepleniem, dojścia, chodniki i parking
- odrestaurowano Park Rekreacyjny w Krzemiennej  na powierzchni 0,9 ha - urządzono Skwer Dydyńskich, wykonując pogłębienie i oczyszczenie stawu o pow. 0,4 ha, a na gruncie o  pow. 0,5 ha urządzono trawniki, żwirowane ścieżki spacerowe, zamontowano ławki i kosze na śmiecie, posadzono krzewy i drzewka
- wybudowano boisko sportowe w Końskiem o nowej nawierzchni trawiastej o wym. 62,0 x 32,0 m do piłki nożnej i do siatkówki o wym. 9,0 x 20,0 m, ogrodzenie wys. 3,0 m , plac rekreacyjny wyposażono  w dwa zadaszenia i 34 ławki, wykonano chodniki z kostki brukowej i położono nawierzchnię asfaltową na parkingu
- wykonano modernizację Domu Ludowego w Jabłonce:  remont sali tanecznej, klatki schodowej, sanitariatów, instalacji wod-kan i elektrycznej oraz wymiana drzwi.
Rozpoczęto modernizację istniejącego budynku „ochronki” z przeznaczeniem na Dom Pracy Twórczej oraz restaurację starej szkoły na Dom Sztuki Muzycznej w Dydni.
W Domu Ludowym w Niebocku wykonano remont sanitariatów, wymieniono instalację wod-kan, elektryczną, okna i drzwi, posadzki, drzwi zewnętrzne do pomieszczeń byłej biblioteki, wykonano licowanie ścian i odmalowano wszystkie pomieszczenia.
2013
Wyremontowano pomieszczenia kuchni, klatki schodowej i wymieniono zasilanie elektryczne w budynku Domu Ludowego w Niebocku.
W ramach utrzymania budynku Ośrodka Zdrowia w Witryłowie wymieniono pokrycie dachu.
Zmieniono pokrycie dachu na budynku Domu Ludowego w Grabówce.
Wymieniono dach na budynku byłej szkoły podstawowej w Uluczu.
2014
Nowy wystrój wewnętrzny otrzymały sale (duża i mała) w budynku Domu Ludowego w Niebocku.
Przebudowanano kuchnię i zaplecze sanitarne, a także odnowiono klatkę schodową w budynku Domu Ludowego w Grabówce.
Uporządkowano teren byłego dworu w Niebocku oraz dokończono prace remontowe przy budynku Ośrodka Zdrowia w Niebocku.
Wykonano nowy podjazd dla niepełnosprawnych do budynku admiministracyjnego Urzędu Gminy w Dydni.
Na potrzeby mieszkańców Gminy Dydnia zakupiono do Domu Przedpogrzebowego w Parafii Niebocko komorę chłodniczą dwukomorową do przechowywania zwłok.
Prowadzone są działania w zakresie wyposażenia Domu Ludowego w Krzywem (stoły, firanki, itp.).
Do końca br. zostanie zakończona modernizacja Domu Ludowego w Witryłowie w zakresie urządzania obiektów kulturalnych na szlaku Architektury Drewnianej, realizowane w ramach PROW – działanie: odnowa wsi, planowany koszt - 168,8 tys. - dof. zewnętrzne ok. 100 tys. zł. Podobnie zostanie wyremontowany budynek Domu Ludowego w Jabłonce w ramach ww. programu, będą również realizowane zadania o mniejszym  zakresie w Niewistce i Obarzymie.

Chodniki
2012
Przy współpracy z Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich Gmina Dydnia wybudowała 600,0 m chodnika w Dydni przy drodze wojewódzkiej za kwotę 400,0 tys. zł, z czego 200,0 tys. pochodziło z budżetu gminy.
2013
W Niebocku przy drodze wojewódzkiej nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska wybudowano kolejny odcinek chodnika o długości 263 m.
W Temeszowie w ciągu drogi powiatowej nr 2046R Krzemienna – Jurowce, oddano do użytku 388 m chodnika dla pieszych.
Koszt budowy chodników zamyka się w kwocie 317,2 tys. złotych, udział gminy wynosi 157 tys. zł.
2014
Wybudowano 215 m chodnika dla pieszych w Temeszowie (I etap) w ciągu drogi powiatowej nr 2046 Krzemienna – Witryłów – Jurowce. W tym roku zostanie również zakończony II etap budowy ww. chodnika na długości 153 m, a koszt budowy obydwu etapów zamknie się w kwocie ok. 200 tys. zł, (połowa środków pochodzi z budżetu Powiatu Brzozowskiego, a druga z Gminy Dydnia).
W centrum Dydni (k. Wiejskiego Domu Kultury) zostanie wybudowany kolejny (ok. 210 m) odcinek chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin -  Grabownica Starzeńska.
W najbliższym czasie w Niebocku (zadanie przed przetargiem – koszt ok. 80 tys. zł) zostanie zakończona rozpoczęta w ubiegłym roku budowa części chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Grabownica Starzeńska.

Oświetlenie drogowe
2012
Wykonano oświetlenie drogowe w Niebocku (etap III).

2013
Wybudowano część oświetlenia drogowego w Końskiem i Obarzymie.
Wykonano zasilanie opraw oświetlenia świątecznego w Dydni.
Naprawiono zdewastowane oświetlenie hybrydowe na kładce nad Sanem  - koszt ogółem 84,1 tys. zł.

Inwestycje drogowe
2011
Z udziałem środków zewnętrznych przebudowano odcinkowo nawierzchnię dróg dojazdowych prowadzących do zabudowań i gruntów rolnych w: Końskiem - k. Leszczyka, w Grabówce k. stadionu, w Niebocku w kierunku przysiółka „Potoki”, w Temeszowie k. szkoły, uzupełniono nawierzchnię drogi na odcinku Wydrna – Wygoda.
W ramach funduszu ochrony gruntów rolnych wykonany został dojazd do gruntów na drodze k. Domu Ludowego Dydni.
Wyremontowano nawierzchnię drogi (k. kładki) w  Witryłowie.
Utwardzono kostką brukową zatokę autobusową w Niebocku.
Umocniono zniszczone skarpy rowu przy drodze k. cmentarza w Niebocku oraz zabezpieczono osuwiska przy parkingu i drodze k. szkoły.
Uregulowano odcinek koryta rzeki w ciągu  drogi „Na Waśkówkę” a także poprawiono nawierzchnię na uszkodzonych mostach na drogach w Wydrnej.
Zakończono I etap prac projektowych oświetlenia  dróg w Obarzymie.
Zakupiono dwie wiaty przystankowe oraz wyremontowano dwie istniejące w zatokach przystankowych w Jabłonce.
2012
W ramach przebudowy i modernizacji dróg wykonano:
-    nawierzchnię odcinka drogi z płyt żelbetowych typu JOMB długości 250 m „Za Dębinę” w Dydni,
-    nawierzchnię asfaltową na długości 600,0 m w Jabłonce  „Łączki”,
-    zmodernizowano drogę dojazdową do gruntów rolnych w Wydrnej, o nawierzchni z płyt żelbetowych typu JOMB na dł. 480,0m (od drogi powiatowej do kaplicy św. Jana),
-    wykonano regenerację i naprawę drogi Grabówka - Lalin w Grabówce i naprawę drogi Temeszów - Rzeki.
Koszt robót wyniósł 313,9 tys. zł, gdzie środki zewnętrzne stanowią kwotę 282,6 tys. zł.
2013
Wyrementowano odcinki dróg (wg nazw lokalnych) w nastepujących miejscowościach:
-    Jabłonka - droga „na Boczara” – 300 m
-    Końskie  - droga na „Łaz” – 1400 m.
W Niebocku wykonano drogę „do Cyptora” oraz zrekultywowano odcinek drogi nr 1471.
W Wydrnej wykonano drogę „Waśkówka” i Wydrna–Rudawiec.
W Temeszowie drogę na tzw. „Dział”.
Koszt wszystkich wykonanych dróg to 1008,8 tys. zł.
2014
Położono nową nawierzchnię bitumiczną na długości ponad 2,2 km na drodze przez Wolę Dydyńską.

Inwestycje oświatowe
2011
Przeprowadzono remont (wraz z częściowym podbiciem fundamentów) części budynku z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w starej części Szkoły Podstawowej w Obarzymie.
Wykonano remont części budynku dydaktycznegoZespołu Szkół w Niebocku.
Pomalowano pokrycie dachu oraz doprowadzono nowe instalacje ciepłej wody w sanitariatach w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Końskiem.
2012
Wykonano elewację wraz z dociepleniem ścian budynku dydaktycznego, łącznika, nowe schody wejściowe, odwodnienie budynku oraz malowanie elewacji sali gimnastycznej  w ramach zadania – pn.: Remont elewacji Zespołu Szkół w Niebocku.
Urządzono dwa zadaszenia (wiaty) dla zawodników na boisku sportowym przy Zespole Szkół w Dydni.
Zakupiono kilka instrumentów dla Szkoły Muzycznej I st. w Dydni.
Rozpoczęto projekt pt. „Radosny świat dziecka - Rozwój Samorządowego Przedszkola w Dydni” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota projektu 405,5 tys. zł, w tym dofinansowanie 344,7 tys. zł. W ramach projektu został utworzony nowy oddział przedszkolny dla 15 dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
Ponadto zrealizowano projekt pn.: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3 szkół podstawowych z terenu Gminy Dydnia - kwota projektu 197,1 tys. zł, kwota dofinansowania 197,1 tys. zł, kwota zrealizowana w 2012 roku - 63 729,63 zł. W ramach projektu były realizowane dodatkowe zajęcia w Szkołach Podstawowych w: Dydni, Grabówce, Jabłonce, Końskiem, Niebocku oraz Wydrnej.
2013
Wykonano nowe kotłownie w szkołach w Krzywem i w Niewistce.
Ogrodzono boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Krzemiennej.
Przystąpiono do adaptacji niewykorzystanych pomieszczeń starej szkoły na potrzeby Domu Sztuki Muzycznej w Dydni (etap I).
Szkoła Podstawowa w m. Krzywe otrzymała nową elewację budynku, kanalizację deszczową i odwodnienie obiektu.
Wymieniono stolarkę okienną (95 szt.) i drzwiową (7 szt.) w budynkach szkolnych w Krzywem i Końskiem. Część pomieszczeń klasowych została odnowiona i pomalowana.
W ramach programu „Rodosna Szkoła” doposażono   w pomoce dydaktyczne i edukacyjne szkoły w Obarzymie, Niewistce, Krzemiennej, Witryłowie, Krzywem i Temeszowie oraz wykonano plac zabaw przy szkole w Niebocku. W Niebocku wykonano podjazd dla niepełnosprawnych, taras, dojścia i płytkę odbojową wokół budynku Zespołu Szkół oraz wyremontowano sanitariaty.
Zakupiono 11 szt.  instrumentów (dwa pianina, fortepian, trzy akordeony, saksofon, flet poprzeczny, klarnet oraz dwoje skrzypiec dla dzieci) dla Szkoły Muzycznej I st. w Dydni”, dofinasowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wykonano place zabaw przy szkołach w Krzemiennej i Wydrnej.
2014
Wykonano część nowego ogrodzenia przy Zespole Szkół w Niebocku.
W roku bieżącym zostanie wykonany II etap remontu i modernizacji Domu Sztuki Muzycznej w Dydni (stara szkoła).
We wrześniu w Jabłonce, zostanie utworzony plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, który zostanie dofinansowany w ramach Rządowego programu - „Radosna Szkoła”.

Ochotnicze Straże Pożarne
2011
Wyposażono w sprzęt jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) z terenu gminy Dydnia na kwotę 127 tys. zł, m.in. zakup 2 zestawów aparatów powietrznych dla OSP Dydnia.
2012
Dofinasowano zakup sprzętu i wyposażenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej na kwotę 140 tys. zł, m.in. motopompy szlamowej „Honda WT 30X” dla OSP Niewistka, 4 szt. aparatu powietrznego z czujnikiem bezruchu, zestawu ratowniczego PSP-R1 oraz stacji obiektowej DSP-52BS z radiotelefonem MOTOROLA CM – 140 z terminalem GSMDTG-53 dla OSP w Niebocku.
2013
Zakupiono samochód strażacki Reanault Trafic dla OSP Niewistka oraz sprzęt ochrony przeciwpożarowej na kwotę 123 tys. zł, m.in., radiotelefony nasobne „MOTOROLA GP 360” po dwie sztuki dla: OSP Krzemienna, OSP Temeszów, OSP Krzywe oraz radiostację samochodową Motorola GM 360 dla OSP Temeszów i OSP Krzemienna.
2014
W bieżącym roku dla OSP Jabłonka zostanie zakupiony nowy samochód strażacki, który zostanie w ok. 50 % dofinansowany ze środków zewnętrznych.

Inwestycje sportowe
2011
Na stadionie w Dydni oraz na boisku przy Szkole w Niewistce, zamontowano piłkochwyty wykonane z siatki ogrodzeniowej.
Przy Szkole Podstawowej w Niewistce utwardzono plac, zamontowano bramki na boisku sportowym oraz wybudowano plac zabaw dla dzieci i młodzieży.
2012
Przebudowano ogrodzenie boiska sportowego (stadionu) w Niebocku - wybudowano nowe ogrodzenie o dł. 2 x po 40,0m i wys. 5,8 (łapacze piłki za bramkami) i 182,4 m, wys. l,5 m z dwoma bramami wjazdowymi i furtkami dla pieszych.
2013
Wyremontowano ogrodzenie stadionu sportowego w  Grabówce w ramach „Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych” Ministerstwa Sportu i Turystyki, całkowity koszt zadania to 60 tys., w tym 30 tys. z ww. programu.

Ochrona środowiska
2011
Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w Końskiem i Witryłowie wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Witryłowie. Koszt inwestycji zamknął się w kwocie ponad 4,4 mln zł.
2013
Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej (I etap) w  Krzywem.

Ochrona zdrowia
2011
Dokonano modernizacji w budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krzemiennej, koszt 68 tys. zł
2012
Urządzono pomieszczenie socjalne i podjazd dla niepełnosprawnych do budynku Ośrodka Zdrowia w Witryłowie.

Fundusz sołecki
W poszczególnych sołectwach wykonywane są  prace przy realizacji zadań przewidzianych do wykonania w ramach Funduszu Sołeckiego. W kolejnych latach z budżetu Gminy Dydnia przeznaczono na nie nastepujące kwoty:
2011 r. - 205,0 tys. zł
2012 r. - 222,0 tys. zł
2013 r. - 234,2 tys. zł
2014 r. - ponad 255 tys. zł.


Jan Kopija
Stanisław Pytlowany
Beata Czerkies
fot. archiwum, Grzegorz Cipora, Sylweriusz Pytlowany

Nowe elewacje szkół w Niebocku i Jabłonce

 

 

Wyremontowane budynki szkół w Obarzymie i Krzywem

 

Wymieniona stolarka okienna w szkołach w Końskiem i Niewistce

 

Nowe kotłownie w szkołach w Krzywem i Niewistce

 

Remont sali gimnastycznej w szkole w Dydni

 

Boisko sportowe przy szkole w Krzemiennej

 

Boisko i plac zabaw przy szkole w Wydrnej

 

Plac zabaw w Niebocku

 

Place zabaw przy szkołach w Jabłonce i Krzemiennej

 

Dom Sztuki Muzycznej w Dydni

 

Zmodernizowana droga na "Łaz" w Końskiem

 

Droga koło kładki w Witryłowie

 

Droga do kaplicy św, Jana w Wydrnej

 

Droga na Zaciepłe (Końskie, Witryłów)

 

Drogi do "Cyptora" i w kierunku przysiółka "Potoki" w Niebocku

 

Droga koło stadionu w Grabówce

 

Droga koło szkoły w Temeszowie

 

Droga na "Dział" Temeszów

 

Droga koło Leszczyka w Końskiem

 

Droga przez Wolę Dydyńską w Dydni

 

Droga "Łączki" (w kierunku Woli Dydyńskiej) oraz droga na "Boczara" w Jabłonce 

 

Droga "Za Dębinę" w Dydni

 

Droga "Na Waśkówkę" w Wydrnej

 

Nowe chodniki w Temeszowie, Dydni i Niebocku

 

Nowe oświetlenie w Obarzymie, Niebocku i Końskiem

 

Nowy dach na byłej szkole w Uluczu

 

Dziecięcy Dom Pracy Twórczej w Dydni (dawna ochronka)

 

Nowy dach, odnowiona kuchnia i klatka schodowa w Domu Ludowym w Grabówce

 

Nowy kuchnia i duża sala w Domu Ludowym w Niebocku

 

Zadaszenia dla zawodników na stadionie w Dydni oraz piłkochwyty na stadionie w Dydni i Niewistce

 

Ogrodzenie boisk sportowych w Krzemiennej, Grabówce i Niebocku

 

Zakupione pianino do Szkoły Muzycznej w Dydni

 

Ośrodek zdrowia w Witryłowie

 

Oczyszczalnia ścieków w Witryłowie

 

Ogrodzenie przy Zespole szkół w Niebocku

 

Pomoce dydaktyczne i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Krzemiennej i Obarzymie oraz "Radosnej Szkoły" w Szkole Podstawowej w Witryłowie

 

Nowa sala w Samorządowym Przedszkolu w Dydni

 

Nowy most w Dydni

 

Nowa wiata przystankowa w Jabłonce i Niebocku

 

Podjazdy dla niepełnosprawnych do budynków Urzędu Gminy w Dydni, byłego ośrodka zdrowia w Niebocku oraz Szkoły Podstawowej w Wydrnej

 

Nowe boisko sportowe w Końskiem

 

Odrestaurowana figurka Św. Jana w Krzemiennej

 

Skwer Dydyńskich w Krzemiennej

 

Zmodernizowany Dom Ludowy w Krzemiennej

 

Rozbudowany Dom Ludowy w Krzywem

 

Wyremontowany Dom Ludowy w Witryłowie

 

Sala taneczna w Domu Ludowym w Jabłonce

 

Korytarz świetlicy wiejskiej w Niewistce

 

Rabaty kwiatowe przy chodniku w Dydni

 

Parking przy Zespole Szkół w Dydni

 

Samochód strażacki OSP Grabówka

 

Samochód Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewistce

 

Nowy samochód strażacki OSP Jabłonka

0
0
0
s2sdefault