Głównej zawartości

loga

Szanowni Państwo,
Informujemy, że 28 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020, w ramach osi priorytetowej nr. IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Grabówka”.  Dofinansowanie ze środków funduszu wynosi 1 378 556,40 zgodnie z podpisana umową o dofinansowaniu projektu. Równocześnie w budżecie gminy Dydnia na lata 2020, 2021 zabezpieczono środki stanowiące niezbędny wkład własny do projektu. Mając na uwadze realizacje inwestycji w dniu 11.05.2020r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych tj. budowy sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej. W postępowaniu złożono 12 ofert, aktualnie trwa ich weryfikacja.

Po analizie złożonych ofert, oszacowano, iż średni koszt wykonania 1szt. przyłącza kanalizacji sanitarnej nie przekracza 2200 zł, przy założeniu wykonania realizacji wszystkich przyłączy kanalizacyjnych ujętych w dokumentacji technicznej.
W związku z powyższym proszę właścicieli nieruchomości, które są ujęte w dokumentacji technicznej, a którzy do tej pory nie podpisali umowy z gminą Dydnia o wykonanie przyłącza kanalizacyjnego (druki umów zostały rozesłane w marcu br.) o dostarczenie do urzędu Gminy Dydnia wypełnionych i podpisanych przez uprawnione osoby umów do 22 czerwca br. Skompletowanie podpisanych umów o wykonanie przyłącza kanalizacyjnego jest niezbędne do zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych.
Przypominam, iż w projekcie technicznym uwzględnione zostały te nieruchomości, których właściciele w latach 2006 i 2007 podpisali stosowną umowę z gminą Dydnia, jednocześnie informuję, iż niepodpisanie umowy z gminą Dydnia o budowę przyłącza kanalizacyjnego, nie zwalnia właścicieli nieruchomości nieskanalizowanych z obowiązku podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.
W momencie oddania do użytkowania nowowybudowanej sieci kanalizacyjnej, mając na uwadze zapisy art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Wójt Gminy Dydnia jest zobowiązany podjąć działania zmierzające do wyegzekwowania obowiązku podłączenia do sieci wszystkich nieskanalizowanych nieruchomości, które ze względów technicznych i ekonomicznych mają taką możliwość, tj. wydać decyzje nakazujące podłączenie nieruchomości do sieci.
Przypominam, iż budowa przyłącza kanalizacyjnego jest finansowana przez właścicieli nieruchomości włączanej do sieci kanalizacyjnej, a koszt budowy przyłącza kanalizacyjnego, realizowany na indywidualne zlecenie, może być wielokrotnie wyższy niż ustalony w oparciu o zamówienie publiczne na całość zadania dot. budowy kanalizacji w Grabówce.
 
W przypadku pytań lub wątpliwości informacji udzielą pracownicy tut. Urzędu:
P. Krzysztof Wal,  Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury i Programów Pomocowych, tel. 13 430 81 53,
P. Tomasz Wójcik, Inspektor w referacie Inwestycji, Infrastruktury i Programów Pomocowych tel. 13 430 81 54,
P. Edyta Kuczma, Sekretarz Gminy Dydnia, 13 430 81 21.

0
0
0
s2sdefault