Głównej zawartości

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn.zm.) oraz art.15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1842) zwołuję na dzień 22 kwietnia 2021r. tj. czwartek na godz. 13.00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 25.03.2021r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2021-2028.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego na realizację zadania publicznego (dot. chodnik Krzywe).
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (dot. chodników Dydnia, Niebocko, Jabłonka)
9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Dydni z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sołectwa Krzywe do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Krzywe.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Dydnia do realizacji projektu „Dostępna szkoła innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dydnia na lata 2021 – 2024”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2021 r. dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Dydnia.
15. Zamknięcie obrad.

Ze względu na ograniczenia związane z COVID-19, proszę o uczestniczenie w sesji poprzez transmisję internetową.

0
0
0
s2sdefault