Głównej zawartości

Wójt Gminy Dydnia
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości

gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako dgr nr 166/2 o pow. 0,1544 ha, położonej w miejscowości Niewistka, obj. księgą wieczystą KS1B/00043573/4. Działka porośnięta jest trawą, zlokalizowana na płaskim zboczu. Na części działki występuje niewielkie zakrzaczenie samosiewami. Położona jest w kompleksie nieruchomości rolnych, gruntów zakrzaczonych oraz w bliskiej odległości od rozproszonych siedlisk gospodarczych. Znajduje się przy drodze asfaltowej, ponadto wzdłuż całej długości dłuższej granicy biegnie droga gruntowa.
Cena wywoławcza – 4320,00 zł brutto, zwolniona z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 02 lipca 2019 r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy.
Wadium w gotówce wysokości 10 % ceny wywoławczej danej nieruchomości należy wpłacić na konto – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Sanok o/Dydnia 49864211002005900003320001 do dnia 24.06.2019 r. Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.
Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży nie jest obciążona, ani nie ma wobec niej żadnych zobowiązań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca danej nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym jej w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument.
Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.
Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.
Oferent, który wygra przetarg, ponosi w całości koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności nieruchomości.
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia.
Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 w pokoju nr 107 lub pod numerem tel. (013) 4308147.

Wójt Gminy Dydnia
Alicja Pocałuń

0
0
0
s2sdefault