Głównej zawartości

Wójt Gminy Dydnia
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości

1.    gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 754/1 o pow. 0,21 ha, położonej w miejscowości Grabówka, obj. księgą wieczystą KS1B/00035961/2. Działka zlokalizowana jest w kompleksie nieruchomości rolnych. Teren na stoku, kształt to regularny wielokąt. Brak dojazdu.
Cena wywoławcza – 3259,90 zł brutto. Cena części działki o pow. 0,20 ha zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług zwolniona jest z podatku VAT, zaś do części działki o pow. 0,01 ha stanowiącej według ewidencji gruntów użytek dr o wartości 130,00 zł został doliczony należny podatek VAT w wysokości 29,90 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 05 listopada 2019 r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy.
2.    gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1454 o pow. 0,0254 ha, położonej w miejscowości Niebocko, obj. księgą wieczystą KS1B/00035863/5. Działka zlokalizowana jest w kompleksie nieruchomości zabudowanych oraz rolnych. Teren płaski z niewielkimi zakrzaczeniami, kształt trójkątny. Działka położona jest bezpośrednio przy drodze utwardzonej żwirem.
Cena wywoławcza – 2829,00 zł brutto, w tym należny podatek VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 05 listopada 2019 r., o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy.
3.    gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1473 o pow. 0,23 ha, położonej w miejscowości Wydrna, obj. księgą wieczystą KS1B/00041077/3. Działka zlokalizowana jest w kompleksie nieruchomości rolnych, przeważnie gruntów samoistnie zakrzaczonych. Teren na stromym stoku z początkami samoistnego zadrzewienia. Brak dojazdu.
Cena wywoławcza – 2500,00 zł brutto, zwolniona z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 05 listopada 2019 r., o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy.

Wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej danej nieruchomości należy wpłacić na konto – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Sanok o/Dydnia 49864211002005900003320001 do dnia 28.10.2019 r. Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.
Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży nie są obciążone, ani nie ma wobec nich żadnych zobowiązań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca danej nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym jej w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument.
Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.
Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.
Oferent, który wygra przetarg, ponosi w całości koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności nieruchomości.
Przedmiotowe nieruchomości nie są objęte miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia.
Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 w pokoju nr 107 lub pod numerem tel. (013) 4308147.

Wójt Gminy Dydnia
Alicja Pocałuń

0
0
0
s2sdefault